Gemeente Arnhem zet fors in op duurzaamheid, bereikbaarheid en werkgelegenheid

Arnhem zet de komende jaren fors in op duurzaamheid, een betere bereikbaarheid, het bestrijden van armoede en het creëren van extra banen. Dat was al afgesproken in het coalitieakkoord en is nu tevens weergegeven in de begroting 2019-2022, die het college van Burgemeester en Wethouders onlangs presenteerde.

Gemeente Arnhem zet fors in op duurzaamheid, bereikbaarheid en werkgelegenheid

Daarnaast wordt met deze begroting de financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst verstevigd. De lokale lasten voor de inwoners stijgen nauwelijks.

Meer duurzaamheid

Het college trok dit jaar al € 10 miljoen uit voor een klimaatfonds om duurzame initiatieven te stimuleren. De komende jaren wordt structureel geld gereserveerd voor duurzame maatregelen, oplopend tot € 1,25 miljoen per jaar. Zoals de warmtetransitie, waarbij we gaan overstappen op duurzame energiebronnen voor verwarming en koken. Die warmtetransitie speelt zich af in de wijken en kan dus ook niet zonder de wijken te betrekken. De komende jaren wil de gemeente Arnhem in tenminste drie wijken een begin maken met alternatieven voor aardgas.

Meer werk en minder armoede

Al in 2019 wordt € 2,5 miljoen vrijgemaakt voor een werkinvesteringsfonds. Dat is bedoeld om de komende 4 jaar zeker 500 inwoners van Arnhem extra aan een baan te helpen. Daarnaast wordt in totaal  € 0,65 miljoen ingezet voor het terugdringen van schulden en het verminderen van armoede, onder meer door meer mensen te laten profiteren van de GelrePas en door het 'Vroeg eropaf' programma om het oplopen van schulden te voorkomen. Voor het voorkomen van armoede is ook goed onderwijs nodig, soms al voordat kinderen naar school gaan. Daarom wordt € 0,9 miljoen uitgetrokken voor een programma om onderwijsachterstanden in te lopen in de peuterjaren van kinderen.

Wijkgerichte aanpak blijft

De 'Arnhemse' wijkgerichte aanpak blijft, met zijn budgetten voor de teams leefomgeving. Samen met de wijkbewoners bekijken deze teams wat er nodig is om de leefbaarheid in de wijk te vergoten. In totaal zijn deze wijkbudgetten in 2019 € 215 miljoen. Daarnaast is er de komende 4 jaar € 1,8 miljoen beschikbaar voor wijkvoorzieningen als buurthuizen of sportclubs.

Om de bereikbaarheid van het centrum voor auto's te verbeteren wordt jaarlijks € 0,7 miljoen uitgetrokken voor diverse maatregelen, zoals extra parkeerplaatsen op straat en flitsparkeren voor wie maar kort in de stad moet zijn. Daarnaast wil Arnhem ook graag de 'culturele hoofdstad van het oosten' blijven. Dat kan onder meer door te investeren in een toekomstige huisvesting van Stadstheater Arnhem, Oostpool en Introdans.

Lokale lasten stijgen nauwelijks

De lokale belastingen stijgen nauwelijks. Dat komt met name doordat de onroerend zaakbelasting, de parkeertarieven en de legeskosten de komende jaren niet stijgen. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing stijgen licht. Het college zet in op een financieel solide begroting waarin onvoorziene ontwikkelingen kunnen worden opvangen. Het huidig economisch klimaat is goed. De keerzijde daarvan is dat de uitgaven stijgen. Deze begroting probeert daar rekening mee te houden, maar het is lastig in te schatten of dit afdoende is om de steeds duurder wordende investeringen en ontwikkelingen in bijvoorbeeld het sociaal domein te kunnen blijven betalen. Het college streeft ernaar om ook in de toekomst in de begroting goed te zijn voorbereid op deze moeilijk te voorspellen kostenontwikkelingen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!