Milieumonitor schetst optimistisch toekomstbeeld voor haven- en industrieterrein Moerdijk

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Port of Moerdijk

2017 kenmerkte zich voor de haven van Moerdijk in allerlei opzichten door economische groei. Zo vond er groei plaats in het aantal bedrijven, groei in de hoeveelheid overslag en groei in werkgelegenheid.

Milieumonitor schetst optimistisch toekomstbeeld voor haven- en industrieterrein Moerdijk

Ondanks die toename in bedrijvigheid zijn de meeste milieuprestaties echter gelijk gebleven. Dat blijkt uit de jaarlijkse Milieumonitor van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De Milieumonitor geeft inzicht in de milieuprestaties van het haven- en industrieterrein Moerdijk en rapporteert over zeven thema’s: water, geluid, lucht, natuur, afval, energie en milieuklachten.

Milieumonitor haven- en industrieterrein Moerdijk

De resultaten uit de Milieumonitor laten zien dat haven- en industrieterrein Moerdijk goed op weg is. Enkele conclusies uit de monitor: een daling van 30% van de milieuklachten, een lichte verbetering van de luchtkwaliteit en een gelijkblijvende geluidbelasting. Het energie- en waterverbruik en afvalproductie stijgen, maar deze stijgingen zijn relatief: de waarden stijgen minder hard dan de economische groei. Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf Moerdijk: “ik ben verheugd over het feit dat we in lijn met onze Havenstrategie Moerdijk 2030 deze groei hebben kunnen realiseren met ten minste een gelijkblijvende milieudruk.”

Resultaten Milieumonitor per thema

Hieronder een kort overzicht van de resultaten per thema. Het volledige rapport uit de Milieumonitor is te raadplegen op de website van Port of Moerdijk.  

Toename in elektriciteits- en aardgasgebruik

In 2017 zijn het elektriciteitsverbruik en het aardgasgebruik toegenomen ten opzichte de afgelopen drie jaar. De afgelopen jaren was er sprake van een lagere productie bij twee grote bedrijven, en daardoor een daling van energieverbruik. In 2017 was de productie weer op het niveau van 2013 en daarom is het energieverbruik het beste te vergelijken met het jaar 2013. Het jaar 2017 laat min of meer dezelfde cijfers zien als 2013. Verder is er een toename te zien in het gebruik van restwarmte als duurzame energiebron.

Een verbetering in de luchtkwaliteit

De normen voor fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn ook in 2017 niet overschreden op de luchtmeetstations in de woonkernen Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Strijensas. De luchtkwaliteit in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk vertoont zelfs een lichte verbetering over de laatste jaren, terwijl de bedrijfsactiviteiten toenemen. De uitstoot van CO2 is in 2017 wel gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt overeen met het landelijke beeld en is eveneens te relateren aan de toename in bedrijfsactiviteiten bij enkele grote bedrijven. Bij enkele andere bedrijven daalde de CO2-uitstoot juist.

Drinkwater en afvalwater

In 2017 hebben de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk 1.209.448 m³ drinkwater verbruikt. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar en te verklaren door de toenemende bedrijfsactiviteiten. De bedrijven hebben bijna 6,4 miljoen m³ afvalwater afgevoerd via de riolering. Dit is ongeveer gelijk aan de afvoer in 2016.

Toename in afvalstromen

In 2017 hebben de bedrijven in totaal ruim 2,3 miljoen ton aan afval afgevoerd. Dit is een toename van 12% ten opzichte van 2016. 72% van de afvalstromen werd hergebruikt of nuttig toegepast. In 2017 werd tevens meer afval verbrand en gestort dan in voorgaande jaren. Dit alles hangt ook weer samen met toename in productie door bedrijven in economisch gunstige omstandigheden.

Geluidbelasting blijft binnen de grenzen

De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk naar de omgeving bleef in 2017, net als voorgaande jaren binnen de grenzen van de geluidscontour van 50 dB(A). Daarnaast zijn in 2017 ter hoogte van Klundert geluidmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze metingen bevestigen dat de geluidbelasting binnen de grenzen van de geluidscontour blijft.

Flora en Fauna

In 2017 zijn 409 dier- en plantensoorten geregistreerd op het haven- en industrieterrein. Verder heeft het havenbedrijf 57 hectare aan tijdelijke natuur binnen het Industrial Park Moerdijk gerealiseerd om natuur hier voor een bepaalde periode de ruimte te geven om beter tot wasdom te kunnen komen.

Afname aantal milieuklachten

In 2017 zijn 163 klachten gemeld die een relatie hadden met het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat is bijna 30% minder dan het jaar ervoor. De dalende trend die in 2015 is ingezet, zet nog steeds door. 93% van alle klachten in 2017 had betrekking op lucht/geur. Het aantal klachten over geluidsoverlast is afgenomen van 23 in 2016 naar 10 in 2017.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!