Passend onderwijs en regionale aanpak in transitie naar arbeid

  • Onderwijs & Training
  • Bron: KPC Groep

Jack Smulders, directeur van ’t Wildveld (school voor praktijkonderwijs in Venlo), is 12 februari a.s. gastspreker op de door KPC Groep georganiseerde themabijeenkomst over passend onderwijs én de regionale aanpak in de transitie naar arbeid.

Passend onderwijs en regionale aanpak in transitie naar arbeid

“Door samenwerken, afstemmen en verbinden met partners komen er heel veel extra mogelijkheden binnen de school.”

Ondernemerschap. Dat woord valt met regelmaat als we Jack Smulders spreken. “De basis hiervoor is dat je als school niet afwacht wat er allemaal extern gebeurt maar opbrengstgericht samenwerkt op basis van commitment en gedeelde verantwoordelijkheden in de domeinen; onderwijs-overheid-ondernemers.” In de regio Noord-Limburg vormden ontwikkelingen rond Passend onderwijs, de kwaliteitswet VSO, de Participatiewet, Jeugdwet en de awbz-financiering reden om na te gaan denken over het aanleggen van een infrastructuur voor arbeidsmarkttoeleiding onder start-kwalificatieniveau.

Jack: “Voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet gezamenlijk worden opgetrokken door onderwijs, gemeenten, UWV en bedrijfsleven. Het perspectief van de werkgevers is hierin leidend. Voor hen vindt hier in de regio Noord-Limburg momenteel een krachtenbundeling plaats tussen PrO, VSO en entree-opleidingen en wordt afgestemd met gemeenten, UWV en werkgeversorganisaties.”

Deze samenwerking heeft er onder andere toe geleid dat afgelopen tijd met succes ESF subsidies zijn verworven. Jack: “Zo heeft  centrumgemeente Venlo op initiatief en met begeleiding vanuit onze bovenschoolse arbeidstoeleidingsdienst voor arbeidsmarktregio Noord-Limburg een subsidieaanvraag ESF 2014-2020 ingediend voor 2.6 miljoen euro die volledig besteed wordt aan actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Van passend onderwijs naar passend werk

De bal werd in de regio Venlo aan het rollen gebracht met de beleidsnotitie ‘Van passend onderwijs naar passend werk’ die Jack Smulders schreef voor het Samenwerkingsverband Noord-Limburg. “De afgelopen jaren is er hier een overlegstructuur van de grond gekomen om vanuit de arbeidsmarktregio een infrastructuur aan te leggen voor jongeren die geen startkwalificatie halen. Ook de uitvallers van het vmbo, entreeonderwijs en MBO niveau 2 horen hierbij. Niet de organisaties staan centraal, maar de doelgroepbediening van jongeren onder start-kwalificatieniveau. Dat is het streven. Je kunt dat niet alleen vorm geven, wél in samenwerking.

Als school voor praktijkonderwijs kun je wel veel expertise inbrengen. Arbeidstoeleiding wordt de komende jaren voor steeds meer jongeren relevant en wij worden gezien als professionals. De komende jaren zal de school doorontwikkeld worden tot de ambachtsschool voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. We willen herkend en erkend worden als arbeidstoeleider in deze regio.” De resultaten van deze samenwerking zijn nu al zichtbaar. Op ’t Wildveld zijn vanuit UWV drie arbeidsdeskundigen gedetacheerd die ook actief zijn voor de samenwerkingspartners van de school.

Ondernemerschap

Op de bijeenkomst van 12 februari a.s. in Waalwijk zal Jack Smulders onder meer ingaan op het belang van ondernemerschap. “Het praktijkonderwijs moet breder kijken. Nu wordt er veel naar binnen gekeken. Het gaat er niet alleen om je eigen jongeren binnen de school te bedienen. Je moet breder durven denken en kijken en vooroplopen zodat je in de regio wordt gezien. Het gaat niet alleen meer om opleiden, branchegericht certificeren en plaatsen. Ook de begeleiding van werk naar werk en van uitkering naar werk maken deel uit van de brede doelgroepbediening.”

De themabijeenkomst van 12 februari maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten georganiseerd door de KPC Groep.

Meer informatie over KPC Groep:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!