West-Brabantse gemeenten en WVS aan de slag met participatiewet

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Etten-Leur

Op 19 januari 2017 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten hun gezamenlijke herstructureringsplan voor de WVS en de ketensamenwerking rond de Participatiewet gepresenteerd.

West-Brabantse gemeenten en WVS aan de slag met participatiewet

Het gaat om de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Met dit plan gaan burgemeesters en wethouders de negen gemeenteraden voorstellen gezamenlijk één koers te kiezen: de ontwikkeling van de huidige WVS naar een toekomstige leerwerkorganisatie, waarmee zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden naar zo regulier mogelijk werk en inkomensonafhankelijkheid. Verdergaande samenwerking in de volledige keten van Werk is het credo.

Gezamenlijk voor eenduidige toekomst

Aan het plan dat op 19 januari werd gepresenteerd is een intensief gezamenlijk proces voorafgegaan. Samen met de gemeenteraden en in afstemming met de cliëntenraden en Ondernemingsraden, hebben de negen colleges gekeken naar gedeelde beelden, verwachtingen en belangen. Jos Koopman, Algemeen Directeur WVS: "De vergaande samenwerking met de gemeenten en onze veranderende rol als leerwerkbedrijf is geen doel op zich maar een middel om nog meer mensen te ontwikkelen naar regulier werk." Wethouder Zijlmans vult aan: "Ik ben er trots op dat we elkaar nu gevonden hebben en gezamenlijk voor een eenduidige richting en toekomst kiezen."

Aanleiding

Aanleiding voor de hervorming van WVS is de start van de Participatiewet per 1 januari 2015 geweest. Daarbij kregen gemeenten de zorg voor een grotere doelgroep, moest de instroom in de sociale werkvoorziening worden afgebouwd en verminderde bovendien de rijksbijdragen. Deze opgave, in combinatie met een lastige arbeidsmarkt en een groot aantal werkzoekenden in de regio, maakte ook financieel gezien een heroriëntatie noodzakelijk.

Focus op leerwerktrajecten

In het toekomstige leerwerkbedrijf komt de focus te liggen op het aanbieden van leer-werktrajecten. Via deze trajecten worden werkzoekenden die niet meteen in een gewone baan kunnen instromen, begeleid in het (weer) leren werken. Het leer-werktraject wordt een traject op maat dat praktische hulp en ondersteuning biedt. Daarnaast geeft dit traject advies voor het ontwikkelen van vaardigheden en bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en interesses. Bewust worden van de eigen regie en de zelfredzaamheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Leerwerktrajecten duren zo kort mogelijk en vinden bij voorkeur plaats op locatie bij reguliere werkgevers, omdat dit de grootste kans op een optimaal resultaat voor de kandidaat biedt. Daar waar dat niet mogelijk is voor een werkgever of kandidaat, biedt WVS ook binnen de muren van het eigen bedrijf mogelijkheden voor leerwerktrajecten.

Voor kwetsbare werknemers die een beschutte werkomgeving nodig hebben, blijven beschutte werkplekken bestaan. Wel zal deze groep de komende jaren kleiner worden en binnen WVS samengaan met kandidaten in tijdelijke leerwerktrajecten. De omvang van de huidige WVS zal daardoor afnemen en de doelgroep die ondersteund wordt, wordt breder.

Ontwikkeling naar leerwerkbedrijf

Door de WVS te ontwikkelen naar een leerwerkbedrijf verwachten de negen gemeenten optimaal gebruik te kunnen maken van de bestaande expertise, netwerken en (gedeeltelijk) de infrastructuur en kan de afbouw van de sociale werkvoorziening gecombineerd worden met de inzet van leerwerktrajecten voor de kandidaten vanuit de werkpleinen. Naast de herstructurering van WVS wordt ook de samenwerking tussen de twee werkpleinen en WVS versterkt. Door hun dienstverlening voor werkzoekenden nog verder op elkaar af te stemmen en hen zo optimaal te kunnen ondersteunen naar werk. Ook op de samenwerking met werkgevers wordt extra ingezet, om zo gezamenlijk de beste kansen te ontwikkelen voor de juiste match tussen arbeidsmarkt en werkzoekenden. De ontwikkeling naar een leerwerkorganisatie zal tijd kosten en vraagt om flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met relevante ontwikkelingen als een veranderende arbeidsmarkt en nieuwe wet- en regelgeving.

De negen colleges gaan het plan dat op 19 januari gepresenteerd is, nu in een aantal stappen voorleggen aan de gemeenteraden. Naar verwachting doen de raden hierover in april 2017 uitspraak.

Meer informatie over WVS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!