home » bedrijven » Bouw »

LEEUW B.V., GEBR. DE

Logo LEEUW B.V., GEBR. DE

Beurtvaartweg 8
4906 CN Oosterhout
Postbus 138
4900 AC Oosterhout
Weststad I

Tel. (0162) 42 68 84

E-mail: info@gebrdeleeuw.nl
Website: www.gebrdeleeuw.nl

Gebr. de Leeuw B.V. uit Oosterhout is al meer dan 35 jaar werkzaam in de Grond-, Weg- en Waterbouw en heeft daardoor een enorme ontwikkeling doorgaan in materieel, vakmanschap en expertise.

Een frisse blik

Nieuwe methodes die zijn ontwikkeld en materieel dat onder eigen beheer is gecreëerd zorgt ervoor dat Gebr. de Leeuw B.V. moeiteloos in staat is om problemen om te zetten in uitdagingen en met een frisse blik een passende oplossing op te vinden voor elke klant. Daarnaast hecht Gebr. de Leeuw B.V. veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, efficiëntie en vakmanschap. Termen die tijdens het bedenken van een oplossing altijd prioriteit krijgen.

Grondwerk

Grondwerk

Grondwerk is een breed begrip waar Gebr. de Leeuw zich jarenlang in gespecialiseerd heeft en is altijd verbonden met diverse water- en wegwerkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is het graven van retentievijvers. Een retentievijver bergt overtollig water, waardoor overstromingen en wateroverlast kunnen worden voorkomen. Ditzelfde principe gaat op bij het aanleggen van watergangen om het overtollige water af te voeren en bij het aanbrengen van waterbergende funderingen. Dit doet Gebr. de Leeuw door het creëren van holle ruimtes middels grof gesteente of kunststofmateriaal. Ook funderingen van licht materiaal, EPS, puin en vulkaangesteente zijn zeer bekend bij het bedrijf. Dankzij deze funderingen worden verzakkingen en ontzettingen van de ondergrond voorkomen, zodat een stabiele basis van de bovengrondse infra gewaarborgd wordt.

Naast waterwerkzaamheden, zijn ook wegwerkzaamheden verbonden met grondwerk. Hierbij zijn de aanleg van zandbanen, grondverbeteringen ten behoeve van de wegenbouw en het afgraven van cunetten goede voorbeelden. Een cunet is een uitgegraven gedeelte op een niet draagkrachtige onderlaag. Door het aanbrengen van een zandbaan in die cunet, wordt het mogelijk om een goede fundering voor een toekomstige rijbaan te leggen.

Bij Gebr. de Leeuw werkt men niet alleen met 3D gps-systemen, waardoor het bedrijf snel en efficiënt kan werken, maar hebben ze ook verdichtingsmeters op al de machines zodat het bedrijf een continue controle kan uitvoeren op het aangebrachte grondwerk. Daarnaast is Gebr. de Leeuw gecertificeerd bodemsaneerder volgens BRL 7000, gebruikt het bedrijf verwisselbare containers, waardoor nooit 'leeg' wordt gereden, en ontwikkelt het bedrijf grondzuige technieken zodat schade aan bomen, kabels en leidingen kan worden voorkomen. Het is voor Gebr. de Leeuw belangrijk om werken aan te nemen en maatregelen te bedenken die blijvend de gebruikswaarde van de grond verbeteren en/of vergroten. Cultuurtechnisch grondwerk is dan ook een principe waar het bedrijf zich altijd actief voor in zal blijven zetten. 

Wegenbouw

Wegenbouw

Wanneer je werkzaam bent in de wegenbouw, heb je niet alleen oog voor techniek en materiaal, maar ook voor de totale uitstraling van het straatbeeld. Er is bij wegwerkzaamheden altijd een omgevingsmanager aanwezig, die als aanspreekpunt fungeert en zorg draagt voor een nette en veilige locatie. Daarnaast biedt Gebr. de Leeuw bij ieder project een inlogmogelijkheid aan. Betrokkenen en omwonenden kunnen op de website inloggen met een toegestuurde code, waarna ze op de hoogte worden gebracht van alle ontwikkelingen van het desbetreffende project.

Het herinrichten van bestaande wegen en het aanbrengen van bestrating in nieuwe wijken, met welk gewenst materiaal dan ook, behoort ook tot de wegwerkzaamheden van het bedrijf. Bij Gebr. de Leeuw bestraat men waar mogelijk machinaal, wat een behoorlijke fysieke last van de stratenmakers ontneemt. Daarnaast heeft het bedrijf zowel kleine als grote machines, die allen wendbaar zijn, waardoor medewerkers niet alleen in ruime, maar ook in de smalste en drukste straten optimaal kunnen functioneren. Hulpstukken zoals klemmen en de benodigde egalisatiebalken worden in eigen beheer ontwikkeld en ingezet.

De inrichting en uitstraling van het straatbeeld verandert per jaar. Zo zijn er tegenwoordig veel meer verkeersremmende maatregelen zoals (verhoogde) kruisingen en drempels. Dit vergt enige aanpassing qua bestratingstechniek, iets waar Gebr. de Leeuw haar personeel intern voor opleidt. Een waterpasserende bestrating in combinatie met een waterbergende fundering behoort ook steeds vaker tot de wens van gemeentes. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met het veranderende klimaat en het feit dat er steeds meer water in een steeds kortere tijd op de straten valt. Een bestrating die deze vele hoeveelheid optimaal geleidt en een fundering die het water bergt en afvoert, zijn dan automatisch onmisbaar.

Waterbouw

Waterbouw

Waterbouw betekent voor Gebr. de Leeuw letterlijk zeeën en grachten aan mogelijkheden. Door het ontwikkelen van eigen materieel en het inzetten van een eigen werkschip, kan het bedrijf de waterwerkzaamheden zo duurzaam en efficiënt mogelijk uitvoeren. Met de Silent Piler is het bijvoorbeeld mogelijk om trillingsvrij en geluidsarm damwanden te drukken of te trekken. Met name in de oude stadskernen is deze methode vanzelfsprekend ideaal.

Het vervangen, renoveren en restaureren van kademuren en historische constructies is daarnaast vaak precisiewerk. Dankzij een enorme diversiteit aan drijvend materieel, allen geheel diesel elektrisch aangedreven, kan Gebr. de Leeuw zelfs bij de moeilijkst bereikbare stadsgrachten werkzaamheden uitvoeren. Het kraanschip heeft een hoge hijscapaciteit, is deelbaar en kan dus binnen een zeer korte tijd worden afgebroken, vervoerd en weer opgebouwd.

Specialiteiten van Gebr. de Leeuw zijn onder andere het plaatsen en vervangen van remmingswerken, beschoeiing en diverse verankeringssystemen. Remmingswerken zijn stalen of houten constructies in het water die bijvoorbeeld bruggen beschermen tegen beschadigingen en aanvaringen door boten of schepen. Met het plaatsen van beschoeiing wordt een oever- of waterkant beschermd en gestabiliseerd. De verankeringssystemen die het bedrijf monteert zijn het intrillen van klapankers, het inschroeven van schroefankers en het aanbrengen van groutinjectieankers.

Daarnaast verzorgt Gebr. de Leeuw diverse baggerwerkzaamheden welke uitgevoerd kunnen worden onder waterbodemsanering BRL 7000 en brengt het bedrijf drijvende steigers aan, tevens in eigen beheer ontwikkeld, welke zijn uit te voeren in alle gewenste stijlen en vormen, met de daarbij behorende palen. De steigers zijn uit te voeren met diverse drijvers van zowel kunststof als beton als EPS.

De scheepvaartpalen in diverse binnensteden moeten door rotting op waterniveau vervangen worden. Gebr. de Leeuw ontwikkelde de palenrenovatieklem: een klem die de palen doorzaagt op de zwakke plek, waarna er een nieuwe paal met stalen huls op de overgebleven paalresten wordt geperst. Hierdoor ontstaat een nieuwe, duurzamere paal en wordt het afval en de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt. Daarnaast ondervinden de omgeving en de bewoners rondom de binnenstad, bovendien stukken minder overlast. Dankzij de ontwikkeling in eigen beheer heeft Gebr. de Leeuw zelfs octrooi mogen ontvangen op de palenrenovatieklem.

Riolering

Vanaf de oprichting van Gebr. de Leeuw, is het bedrijf al bezig met het optimaliseren van de riolering. Bij de aanleg van het 'standaard' riool kunnen momenteel betonriolen geplaatst worden met een diameter van 300 mm tot een diameter van 2000 mm. Dit houdt in dat deze buizen per stuk een gewicht van +/- 9000 kilogram aankunnen.

Maar ook op het gebied van riolering is veel ontwikkeling geweest in de laatste jaren. Een goede riolering met voldoende capaciteit is erg belangrijk geworden. De hoeveelheid verhard oppervlakte is aanzienlijk toegenomen, waardoor steeds meer neerslag in het riool verdwijnt in plaats van in de grond. Er is onvoldoende afvoer- en bergingscapaciteit, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert. Waar mogelijk zijn rioleringsstelsels aangepast waardoor vuil en schoon water gescheiden afgevoerd worden.

In deze gemengde stelsels wordt een buffer gecreëerd door de aanleg van een bergbezinkbassin. Gebr. de Leeuw heeft in eigen beheer een bassin ontworpen waarbij er een pomploos spoelmechanisme is ingebouwd, die nagenoeg geen onderhoud behoeft en geen slijtagegevoelige onderdelen bevat. Rioolbuizen slijten vanzelfsprekend bij jarenlange gebruik. Gebr. de Leeuw is van mening dat waar mogelijk renoveren altijd beter is dan vervangen en dus hanteren wij zowel de Reline techniek als de Buis-in-buis methode. Bij de Reline techniek wordt het riool daarom grondig gereinigd, waarna er een met hars geïmpregneerde glasvezelkous in wordt gebracht. De kous wordt vervolgens uitgehard door middel van UV-straling waarna de buis in kracht is hersteld. Bij de buis-in-buis methode werkt dit principe hetzelfde, alleen wordt er een nieuwe buis in de oude buis geschoven. Bij beide methodes is het maken van één opening voldoende, waardoor ze aanzienlijk duurzamer zijn.

Naast het renoveren van rioolbuizen, is het voor Gebr. de Leeuw ook mogelijk om het riool op een houten paalconstructie aan te leggen. Door deze constructie lijdt het riool niet onder de steeds natter en minder draagkrachtig wordende ondergrond. Ook bij de aanleg van de riolering wordt gebruik gemaakt van ontwikkelde grondzuigtechnieken, waardoor schade aan omliggende bomen, kabels en leidingen voorkomen kan worden. Bij vrijvervalriolering worden de rioolbuizen onder een kleine helling aangelegd waardoor de zwaartekracht het water afvoert. Waar dit niet mogelijk is, kan een pompput of een gemaal worden geplaatst, met bijbehorende persleidingen. Gebr. de Leeuw bekijkt per situatie hoe het beste te werk kan worden gegaan en hoe er zo min mogelijk verzakkingsgevaar ontstaat bij eventuele daling van het grondwaterpeil.