home » gemeenten »

Gemeente Bernheze

Logo Gemeente Bernheze

De Misse 6
Postbus 19,
5384 ZG Heesch

Tel: 14 0412

E-mail: gemeente@bernheze.org
Website: www.bernheze.org

Bernheze is een landelijke gemeente bestaande uit de dorpskernen Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Elke kern heeft z’n eigen kenmerken en historie. Dat maakt de gemeente Bernheze zo afwisselend wat je terug ziet in het ondernemersklimaat. Ondernemen in Bernheze kenmerkt zich door diversiteit, kleinschaligheid en samenwerking.

Diversiteit in bedrijfsleven

De bedrijvigheid in Bernheze is heel divers. De agrarische sector neemt nog steeds een belangrijke plaats in en behoort met handel en reparatie, bouw en dienstverlening tot de grootste sectoren. Bernheze heeft veel kleinere familiebedrijven, maar ook enkele grotere, internationaal opererende ondernemingen.

De bedrijven in Bernheze hebben een sterke binding met de lokale gemeenschap. Enerzijds omdat een groot deel van de werknemers in Bernheze woont, maar ander-zijds omdat de bedrijven in Bernheze zijn gestart en vervolgens verder zijn gegroeid. Tot slot zie je binding met de gemeenschap ook terug in de betrokkenheid met het ver-enigingsleven. Veel bedrijven zijn sponsor een sportclub of andere vereniging. Op deze wijze is het Bernhezer bedrijfsleven stevig geworteld in de samenleving.

Bernheze ligt vlakbij de A50, A59 en N279 en dichtbij de steden Oss, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Nijmegen. Zo kan zij, zelf landelijk gelegen, optimaal profiteren van de steden om zich heen: hoger onderwijs, universiteiten, ziekenhuizen en bovenregionale winkelcentra bevinden zich op steenworp afstand. 

De gemeente wil het bedrijfsleven ondersteunen door actief mee te denken met de plannen van ondernemers. In het economisch beleid heeft de gemeente duidelijke kaders gesteld voor de economische ontwikkeling van Bernheze.

Ruimte om te ondernemen

In Bernheze zijn ongeveer 2.000 bedrijven, die samen werk bieden aan circa 11.000 mensen. In Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode zijn bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn kleinschalig en hebben een voornamelijk lokale functie. Ook buiten de bedrijventerreinen is volop bedrijvigheid.

In Heesch en Heeswijk-Dinther is nog beperkt ruimte voor bedrijven op de bedrijventer-reinen.

Samen met de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss werkt Bernheze aan de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Heesch-West.

Bernheze biedt ruimte voor de vestiging en ontwikkeling van bedrijven. Niet alleen op de bedrijventerreinen, maar ook in de kernen en in het buitengebied. Ruimte bieden betekent in onze ogen niet alleen fysiek ruimte bieden, het gaat ook om een goede dienstverlening: actief met de ondernemer meedenken, faciliteren en zaken mogelijk maken. Dat gebeurt in Bernheze.

Herinrichting centrum Heesch

In het plan herinrichting Heesch is meer ruimte voor verblijfskwaliteit. Er ontstaat een nieuw dorpsplein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Het doel is ondermeer een gezelliger centrum waar consumenten vaker komen en langer verblijven. De uitvoering van de totale herinrichting is opgeknipt in verschillende fasen.

De gemeente werkt in de herinrichting nauw samen met de ondernemers. Ze denken met ons mee over de wijze van uitvoering, maar ook over de nieuwe inrichting. Denk bijvoorbeeld aan de steensoorten, verlichting en straatmeubilair.

Samenwerking

Bernheze maakt deel uit van AgriFood Capital: een samenwerkingsverband met de negentien gemeenten en twee waterschappen in Noordoost Brabant, ondernemers en onderwijs. Binnen AgriFood Capital gaan ondernemers, overheden en onderwijs samen aan de slag met innovaties gericht op maatschappelijke thema’s rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid.

Samenwerking in de regio is ook van belang om een goede gesprekspartner te zijn. Hogere overheden en andere organisaties richten zich niet enkel op één gemeente. Onderwerpen die verder reiken dan de Bernhezer gemeentegrenzen pakken we binnen de regio samen op, waardoor meer mogelijk wordt.

Maar ook werken we als gemeente nauw samen met de Bernhezer ondernemers. We hebben overleg met de ondernemersverenigingen, nemen deel in het centrumma-nagement en zijn samen met ondernemers, brandweer en politie verantwoordelijk voor het Keurmerk Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen. We zijn trots op onze ac-tieve ondernemersorganisaties, die behalve aanspreekpunt en belangenbehartiger ook zaken regelen als collectieve afvalinzameling en energie-inkoop.

Glasvezel

Een goede digitale infrastructuur is van wezenlijk belang voor het economisch functioneren van onze bedrijven, voor innovatie in de agrarische sector en de zorg, maar ook voor het behoud van de leefbaarheid in het buitengebied. De gemeente Bernheze is dan ook groot voorstander van een goed functionerend breedbandnetwerk en wil haar bijdrage leveren aan de uitrol hiervan. Onze doelstelling is een open netwerk voor alle bedrijven, instellingen en huishoudens in Bernheze, tegen een marktconforme prijs.

In Bernheze spant ook de Stichting Glasvezel Bernheze zich in voor de uitrol van breedband. De stichting vertegenwoordigt burgers en bedrijven. Gemeente en stichting werken nauw met elkaar samen.