home » gemeenten »

Gemeente Losser

Logo Gemeente Losser

Raadhuisplein 1
Postbus 90, 7580 AB Losser
Tel. (053) 537 74 44
Fax (053) 537 73 17
E-mail: gemeente@losser.nl
Website: www.losser.nl

De gemeente Losser is met recht de Schatkamer van Twente. Met zijn rijke geschiedenis, verborgen parels en zijn bodemrijkdommen liggen de schatten er voor het oprapen.

Losser kan bogen op de meeste en mooiste landgoederen van Twente. Ze sluiten naadloos aan bij de schitterende natuurgebieden als Het Lutterzand, de Duivelshof en de Tankenberg en gaan net over de grens haast ongemerkt over in het Gildehauser Venn en het Bentheimer Wald. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de rijkdom aan natuurschatten waarmee Losser en zijn omgeving royaal zijn bedeeld.

De gemeente Losser heeft een tekort aan bedrijventerreinen. Op de bestaande terreinen staan bedrijven leeg, worden delen als paardenweide gebruikt of er staan particuliere woningen. De uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt door het aangrenzende Dinkeldal. Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten is herschikking (revitalsering) noodzakelijk. Losser is daar al een flink stuk mee op dreef.

Belangrijkste doel van de maatregelen die nu worden getroffen, is het bedrijventerrein aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven en het behouden van de huidige. Herschikking maakt het bovendien mogelijk nog eens 3 ha. van het beschikbare terrein te benutten. Daarmee zijn ca. 80 arbeidsplaatsen gemoeid. De provincie Overijssel en de gemeente Losser willen met dit project een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de daarvoor benodigde werkgelegenheid in plattelandsgemeente Losser.

Met de uitvoering van het project wordt op de eerste plaats beoogd een bijdrage te leveren aan het vinden van een oplossing voor de overlast door het parkeren van grote voertuigen. Ook wordt gestreefd naar een betere benutting van de beschikbare ruimte. Dat komt neer op een inbreiding met ca. 3 ha. Niet minder belangrijk is de aanzet voor parkmanagement op het industrieterrein, het verwijderen van een overstort (reductie vuiluitworp door investering gemeentelijke rioleringsgelden) en het verbeteren van het wegdek d.m.v. van een asfaltverharding.

Voor het onderdeel parkmanagement heeft ondernemend Losser subsidie gekregen van de provincie Overijssel. Het parkmanagement voor de Losserse bedrijventerreinen heeft inmiddels gestalte gekregen.