home » gemeenten »

Gemeente Raalte

Logo Gemeente Raalte

Zwolsestraat 16, 8101 Ac Raalte
Tel. (0572) 34 77 99
Fax (0572) 35 51 11
E-mail: info@raalte.nl
Website: www.raalte.nl

De gemeente Raalte heeft een heel strategische ligging middenin een hoek van snelwegen van het westen naar het noorden en richting Twente (A28, A50 en A1). Daarnaast lopen er twee rijkswegen door Raalte heen, voor de directe ontsluiting naar de snelwegen en voor de verbindingen met Almelo, Zwolle, Deventer en Ommen.

Ondernemersklimaat

De werkende gemeenschap in de gemeente Raalte kenmerkt en onderscheidt zich door een pure Sallandse mentaliteit. Bescheidenheid en gepaste trots vormen daarvoor de basis, aangevuld met de van oudsher aanwezige zeer hoge arbeidsmoraal. Dit laatste komt vooral door de agrarische achtergrond van veel Raaltenaren

Bedrijventerreinen

De gemeente Raalte heeft als speerpunt vastgesteld dat zij gezamenlijk met ondernemers netwerken wil bepalen waar de prioriteiten liggen tot het uitbreiden van bedrijven terreinen in de diverse kernen (met uitzondering van Raalte zelf omdat ontwikkeling daar een continu proces is).
Uitgaande van economische verwachtingen, gaat de gemeente anticyclisch om met haar bedrijventerreinen. Ze probeert er op die manier voor te zorgen dat, wanneer er in een hoogconjunctuur vraag ontstaat, de terreinen klaar zijn om uitgegeven te worden.

Vanuit deze gedachtegang is de gemeente eind 2005 gestart met de uitgifte van percelen op De Zegge 6. De hoeveelheid genomen opties en daadwerkelijke aankopen van percelen verloopt echter dusdanig vooruitstrevend dat inmiddels besloten is de ontwikkeling van De Zegge 7 in tijd naar voren te halen. De uitgifte van dat bedrijventerrein zal naar verwachting ongeveer in 2010 gaan plaatsvinden.

Herstructurering

Ook herstructurering en daarmee samenhangend revitalisering van bestaande bedrijventerreinen staat hoog op de agenda van Raalte.

Bestemmingsplannen

De laatste pijler rondom bedrijventerreinen is de noodzaak om in een aantal gevallen de geldende bestemmingsplannen te versoepelen. Momenteel wordt gekeken naar acceptabele verruiming van de mogelijkheden om bedrijfsvoering in bredere zin te creëren.