home » instanties » Bouw »

Bouwend Nederland

Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Tel. (079) 3252252
Fax (079) 3252290

E-mail: info@bouwendnederland.nl
Website: www.bouwendnederland.nl

Belangenbehartiging

Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale en regionale overheden proberen we voor bouwbedrijven en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in profilering van de vereniging bij stakeholders. Inmiddels wordt de vereniging gezien als een serieuze gesprekspartner en worden steeds meer resultaten geboekt. De komende jaren zal worden ingezet op een nog meer resultaatgerichte belangenbehartiging.

Brancheontwikkeling

Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering en vernieuwing van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. Naast bewustwording zal de komende periode ook meer worden ingezet op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn duurzaamheid, ketenoptimalisatie en cultuur en leiderschap.

Ledenservice

Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (telefonische helpdesk), de spreekuren Sociale zaken, financiële ledenvoordelen en kwaliteitslabels. Ook via bijeenkomsten kunnen leden waardevolle informatie ontvangen en delen.

Leden binden en boeien

Veel leden zijn zich de afgelopen jaren steeds meer thuis gaan voelen bij Bouwend Nederland. Zowel voor deze leden als voor de leden die Bouwend Nederland nog niet zien als hún vereniging komt het er de komende jaren op aan de binding met de vereniging te versterken en hen (blijvend) te boeien.

Bouwen aan een vitale sector

Bouwend Nederland wil bijdragen aan de vitaliteit van de bouwsector. Om een vitale sector te blijven is het ook nodig dat de bouwsector zich verder vernieuwt. De fundamenten hiervoor zijn de afgelopen jaren gelegd. De komende jaren zullen lidbedrijven de vernieuwingsslag gaan maken. Bouwend Nederland ziet het als zijn opdracht om dit proces mentaal te leiden en inhoudelijk te begeleiden.

Duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving

Bouwend Nederland wil de bouwsector positioneren als een sector die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. De bouw heeft alles in huis om tegen aanvaardbare kosten op duurzame en energiezuinige wijze te bouwen, Nederland beter te helpen beschermen tegen het water en het mobiliteitsprobleem te verminderen. Bouwend Nederland wil er voor zorgen dat de sector de ruimte krijgt, zowel beleidsmatig, financieel als in praktische zin, om deze rol te vervullen.

Imagocampagne

Het doel van de imagocampagne ‘de Bouw maakt het’ is het onvolledige beeld dat het publiek van de bouw- en infrasector heeft bij te stellen en te laten zien tot welke hoogstandjes de betrokken ondernemingen en hun medewerkers in staat zijn. Er zijn tal van campagnemiddelen (zoals vlaggen) geproduceerd waarmee de leden kunnen laten zien dat zij de campagne ondersteunen en waardoor het beeld en de slogan van de campagne op veel plekken getoond kunnen worden, wat herkenbaarheid vergroot.

Het logo van de imagocampagne wordt ingezet bij de veel reguliere activiteiten die Bouwend Nederland elke dag ontplooit. Vanaf het begin van de imagocampagne is gekozen voor een aanpak samen met de aangesloten bouw- en infrabedrijven. Als toonaangevende brancheorganisatie en als representant van de sector vindt Bouwend Nederland het haar taak om initiatieven te ondernemen om het imago van de sector te verbeteren. Dit kan de organisatie alleen met behulp van de aangesloten bedrijven. In de communicatie ligt daarom vaak het accent op ‘Bouwend Nederland en haar leden’.

Dag van de Bouw

De Dag van de Bouw is een onderdeel van de imagocampagne. Tijdens de Dag van de Bouw laten de leden van Bouwend Nederland graag zien tot welke hoogstandjes zij in staat zijn. De relatief geringe landsoppervlakte, de dichtheid van de bevolking, de eisen aan de ruimtelijke inrichting, de aanwezigheid van veel water en de hoge mate van mobiliteit stellen hoge eisen aan de sector. Ingenieus ontwerpen en bouwen is de dagelijkse uitdaging waar de bedrijfstak voor staat en uiting aan wil geven. Niet alleen in de nieuwbouw maar ook in de renovatie, het onderhoud en de restauratie.

Met inbreng van nieuwe inzichten, productiemethodes en materialen verbetert de sector eerder gebouwde woningen, kantoorpanden, scholen, zorgcomplexen, en aangelegde wegen, vaarwegen, spoorwegen, viaducten en ondergrondse kabel en leidingnetwerken en bouwen wij bij waar de maatschappij behoefte aan heeft. De leden van Bouwend Nederland zijn trots op hun prestaties en de Dag van de Bouw is een unieke kans om dat met u en alle andere bezoekers te delen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!