Brainport Industries

Logo Brainport Industries

BIC 1
5657 BX Eindhoven

Postbus 1182
5602 BD Eindhoven

Tel. (040) 7512425

E-mail: info@brainportindustries.com
Website: www.brainportindustries.com

Brainport Industries

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tezamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Internationale OEMS die zich bezighouden met high mix, low volume, high complexity machinebouw besteden steeds vaker naast de fabricage van componenten, sub-assemblies en grotere non-core sub modules ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de High Tech maakindustrie. Zij vragen toeleveranciers om voor deze modules de gehele verantwoordelijkheid te dragen en daarmee ook de ontwikkeling te doen. Toeleveranciers verleggen naar aanleiding van deze verschuiving steeds weer hun grenzen: de grenzen op het gebied van maakbaarheid, de grenzen met betrekking tot verantwoordelijkheden, maar ook de landsgrenzen om daarmee nieuwe, buitenlandse markten te ontginnen. 

Jongen bij machine

Medewerkers in opleiding bij KMWE, één van de lid bedrijven van Brainport Industries.

Brainport Industries biedt hen een vruchtbare grond en een structuur voor deze samenwerking in projecten , gecategoriseerd in 3 programmalijnen: technologie, markt en mens.  Het is een omgeving waarin een constante stroom van kenniswerkers en vakmensen Nederlandse toeleveranciers in staat stelt hun omzet te verhogen en zich door te ontwikkelen tot marktleiders.

De programmalijn 'Mens' betreft alle projecten van Brainport Industries die gerelateerd zijn aan de ruime beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel door de gehele onderwijsketen heen. De instroom van leerlingen en studenten voor technische opleidingen begint met kinderen enthousiast te maken voor techniek. Daarom is Brainport Industries o.a. betrokken bij: 

Technasium Netwerk Brabant Oost 

Dutch Technology Week

De Ontdekfabriek

Brainport Industries College

Opleidingen zoals ROC’s kunnen niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de aanwas van nieuwe arbeidskrachten voor de maakindustrie. Immers, leerlingen kunnen niet opgeleid worden zonder contact met de technologiebedrijven in de regio, die dagelijks inspelen op de veranderende markt en de daarvoor benodigde machines en technische ontwikkelingen. Door leerlingen de mogelijkheid te bieden stage te lopen en door leer-werk trajecten te starten bij de maakbedrijven, waarbij zij overdag op ‘top’machines ervaring opdoen, dragen maakbedrijven bij aan een gestage aanwas van vaardige vakmensen op het gebied van plaatwerken, verspanen, constructiewerken, lassen en mechatronica. Maar denk ook aan opleidingen tot logistiek medewerker, onderhoudsmonteur en procesoperator. Bovendien ondersteunen de bedrijven vakopleidingen op topniveau door deze te ondersteunen in de investeringen in topmachines en het op peil houden van het niveau van de leraren. 

Jongen met robot

Foto ©Eddie Mol: Kinderen maken kennis met techniek tijdens de Dutch Technology Week. 

FutureTec heeft als doel het invulling geven aan innovatief technisch onderwijs in de Brainport regio door middel van een vergaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, leveranciers en overheidsinstellingen. Door het samenvoegen van publieke en private geldstromen wordt de samenwerking tussen het onderwijs en het hightech bedrijfsleven verder gestimuleerd in een zgn. ecosysteem met sterke onderlinge relaties. Dit ecosysteem leidt tot meer onderwijsinnovatie en een verhoogde instroom van jonge vaklieden. Daarnaast zal dit ecosysteem zich richten op de duurzame inzetbaarheid van huidige- en toekomstige technici gericht op een “Leven Lang Ontwikkelen”.  Hiermee levert het ecosysteem een directe bijdrage aan het versterken van de positie van de Brainport regio als innovatieleider in de Hightech Maakindustrie.

Interview met de instantie

En hij kan het weten, want in de Fieldlabs van Brainport Industries op de campus in Eindhoven wordt in diverse innovatieprojecten de ‘Fabriek van de Toekomst’ vormgegeven en uitgedacht. Met als doel de maakindustrie toekomstbestendig te maken én te houden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelen hun krachten en hun kennis, hun wensen en hun ideeën en komen zo samen tot oplossingen die toepasbaar zijn in een productieomgeving. “Dat laatste is voor ons heel belangrijk”, vertelt Blankendaal. “Het is leuk dat er op laboratoriumschaal veel mogelijk is, maar wij kijken heel nadrukkelijk of het ook goed in de praktijk toepasbaar is. En bovendien: toepasbaar tegen een acceptabel prijsniveau. Pas dan wordt een nieuwe innovatie daadwerkelijk geïmplementeerd in de praktijk.” Wauw, hier wil ik werken! Natuurlijk zullen er in de toekomst ook fabrieken zijn die 24/7 draaien met alleen maar robots. Maar dat vindt Blankendaal niet...

Volledig interview »