CONNECTED West-Brabant

Logo CONNECTED West-Brabant

Hanneke Bruinsma
Programmamanager Logistiek

Tel. (06) 51134260

E-mail: h.bruinsma@rewin.nl
www.connected-westbrabant.nl

Connected West-Brabant

Sterk logistiek collectief gaat voor groei van de sector

De regio West-Brabant is een logistiek sterke regio, de werkgelegenheid in de logistiek en de toegevoegde waarde voor de regionale economie is groot. West-Brabant is in de afgelopen decennia aantrekkelijk gebleken voor de vestiging van logistieke bedrijvigheid, met name vanwege de ligging, infrastructuur en ontsluiting naar het Europese achterland, de arbeidsmarkt en het innovatieve vermogen. 

Logistieke hotspot 2018

De Nederlandse logistieke sector onderkent die sterke positie, en beloont West-Brabant dan ook steevast met een hoge notering in de jaarlijkse  ‘Logistieke Hotspots van Nederland’ verkiezing. In 2018 behaalde West-Brabant zelfs opnieuw de nummer 1 positie.

Initiatief voor concrete samenwerking

Vanzelfsprekend is de ambitie van West-Brabant om voorop te blijven lopen en de logistieke sector in de regio te laten groeien en ontwikkelen. Inmiddels zijn de economische omstandigheden in de sector als geheel veranderd, bijvoorbeeld op het gebied van het vinden van voldoende logistieke arbeidskrachten wat, net als in alle regio’s van Nederland, een uitdaging is. Gezamenlijk optrekken is een belangrijke voorwaarde om dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden. 

In 2016 is daar actief op ingezet. Om de sterke punten van West-Brabant te identificeren én uit te dragen werd op initiatief van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant een twintigtal nauw bij de logistieke sector betrokken partijen gepolst over mogelijke concrete samenwerking: onderwijs, gemeenten en - uiteraard - een tiental logistieke dienstverleners;  bedrijven die sterk verankerd zijn in deze regio. Gezamenlijk werd de volgende vraag op tafel gelegd: “Wat is nu precies het onderscheidend vermogen van de regio?” En ook: “Wat doen we nu eigenlijk met onze ideale ligging?” 

Katalysator: samen naar München

Voor zo’n brede groep, met verschillende ambities en belangen, en voor het bedrijfsleven in het bijzonder, is het van groot belang de meerwaarde van samenwerking te duiden en het concreet te maken. Aan die behoefte is op een unieke manier invulling gegeven. De katalysator van de samenwerking was de gezamenlijke presentatie op de grootste logistieke beurs ter wereld, in München in mei 2017 (Transport Logistic). Deze beurs trok deze editie 2.165 exposanten uit 62 landen en 60.000 bezoekers uit 123 landen. De deelname aan deze internationale beurs dwong de groep om na te denken over zaken als ‘Wie zijn we dan?’ en ‘Wat maakt ons uniek?’. In slechts vijf maanden zijn de antwoorden in gezamenlijkheid gedefinieerd en vorm gegeven. Er ontstond een mooie club mensen met een sterke basis van vertrouwen waarvan al vóór de beurs in München vaststond dat ze met elkaar verder wilden. Er was een duidelijk gevoel van urgentie.

Het begin van Connected West-Brabant

Dit was het begin van CONNECTED West-Brabant, de huidige groep van elf logistieke bedrijven, zes gemeenten, drie onderwijsinstellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Een sterk cluster van partners actief in, of nauw betrokken bij, de logistieke sector in onze regio. Van de West-Brabantse gemeenten zijn de zes grootste in CONNECTED West-Brabant vertegenwoordigd: Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Moerdijk en Etten-Leur. 

Connected West-Brabant

Voor het eerst was er op Transport Logistic dus een gezamenlijke triple helix ‘West-Brabant stand’. Er is binnen CONNECTED West-Brabant nauw samengewerkt om inhoud te geven aan deze beursdeelname. De kosten zijn gezamenlijk gedragen, waarbij de Regio West-Brabant een groot gedeelte voor haar rekening nam. 

Wat deze beursdeelname uniek maakt, is dat de regio er niet stond als een verzameling individuele bedrijven en organisaties maar daadwerkelijk als collectief met een eensluidende boodschap over de kracht van onze regio. Die formule sprak aan, de CONNECTED West-Brabant stand werd drukbezocht en heeft zelfs, ook al was dat in dit geval bijna een bijzaak, tot concrete nieuwe business en contacten voor deelnemende partijen geleid.

Als klap op de vuurpijl werd tijdens “München” de uitslag van de verkiezing van Logistieke Hotspot 2017 bekendgemaakt, en kon CONNECTED West-Brabant namens de gehele regio worden gehuldigd als de nieuwe nummer 1 van Nederland. Minister Henk Kamp kwam het collectief daar zelfs persoonlijk mee feliciteren, en kennisnemen van ‘het verhaal van West-Brabant’. 

Enthousiaste betrokkenen uit Breda

De gemeente Breda is één van de zes gemeenten in het CONNECTED West-Brabant. Boaz Adank, wethouder Economische Zaken van Breda en zelf ook een dag aanwezig tijdens de beurs in München, is enthousiast: “We hebben op de weg naar München veel met elkaar bereikt! Samen hebben we ons weten te presenteren als CONNECTED West-Brabant en zijn daar ook nog eens uitgeroepen tot Logistieke Hotspot van het jaar. Allemaal goede resultaten, die we alleen maar samen met de regio kunnen bereiken.”

Ook in de ondernemersgeleding van CONNECTED West-Brabant is de gemeente Breda vertegenwoordigd: Frigo Breda is al vanaf het eerste uur betrokken.  Zij zien vooral de toegevoegde waarde op strategisch niveau: “De meerwaarde van deze triple helix-samenwerking is misschien niet direct zichtbaar en is meer een langetermijninvestering”, zegt Erik Janse van Frigo Breda. “Wij vinden het belangrijk om het logistieke bedrijfsklimaat in de regio te stimuleren, want dat is ook in ons belang. Frigo Breda groeit hard en goede mensen spelen daarin een belangrijke rol. En die haal je het liefste uit je eigen regio, ook al vanwege de aanwezigheid van de logistieke opleidingen hier.”

Het vervolg

Alle deelnemers in CONNECTED West-Brabant zijn het er over eens: in de aanloop naar en de uitvoering van de gezamenlijke beursdeelname is een stevige basis gelegd voor constructieve samenwerking op de lange termijn. Op dit moment wordt, opnieuw onder aanvoering van REWIN, gewerkt aan een integraal logistiek programma voor West-Brabant met als motto: Concreet samen werken aan een strategische positie in (inter)nationale ketens. In het programma worden de verschillende voorwaarden voor een succesvolle logistieke regio gepositioneerd en gekoppeld aan concrete acties en projecten. De partijen in CONNECTED West-Brabant zullen een belangrijke regievoerende rol gaan spelen in de uitvoering van het programma.