‘Sterker maken wat goed is en verbeteren waar dat slim'

  • Regionale ontwikkeling

Sinds begin 2013 zijn de economische ambities van de Delta Regio gebundeld in de Strategic Board Zuidwest-Nederland. Het doel: de Delta Regio op basis van innovatie doorontwikkelen naar een toonaangevende innovatie- en kennisregio binnen en buiten Europa.

‘Sterker maken wat goed is en verbeteren waar dat slim'

Daan van Doorn, voorzitter Strategic Board Zuidwest-Nederland, legt nadruk op innovatie

De Strategic Board Zuidwest-Nederland is de netwerkorganisatie voor Zuidwest-Nederland en Vlaanderen, gericht op de economische speerpunten Biobased, Logistiek en Maintenance. Een ‘triple helix’-samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De partners en leden van de Strategic Board delen de overtuiging én het vertrouwen in de kansen die voor de Delta Regio ontstaan door vergaande samenwerking binnen de triple helix en het aansluiten bij één koepelvisie.

Die overkoepelende richtinggevende visie en actieagenda voor de duurzame ontwikkeling van de Delta Regio heeft de Strategic Board voor de drie speerpunten vastgesteld. Zij richt zich op een onderscheidende profilering van de Delta Regio met als horizon het jaar 2030. De Strategic Board mikt daarbij nadrukkelijk op het versterken van de kennis- en innovatieontwikkeling binnen de Delta Regio en op Europese en mondiale samenwerking. Daarvoor is het essentieel om nieuwe netwerken te bouwen, bestaande netwerken te verbinden, innovatieve cross-overs te zoeken en grensoverschrijdend samen te werken. Doelgericht en met focus.

De Board werkt vanuit een strategische koepelvisie met als rode draad de circulaire economie en met een concrete uitvoeringsagenda met focus op drie regionale topclusters Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. De meerjarige business cases van de drie stuurgroepen zijn meegenomen in de uitwerking van de visie en actieagenda. De visie van de Board sluit naadloos aan op de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland, dat onderdeel vormt van de partnershipovereenkomst van lidstaat Nederland met de Europese Commissie voor de periode 2014-2020.

De rode draad: circulaire economie

De koepelvisie van de Board heeft als rode draad de circulaire economie. Een economisch systeem dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wenst te maximaliseren en waardevernietiging wil minimaliseren. Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na een cascade van verbruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus zowel ecologisch als economisch ‘restauratief’.

Bedrijfsleven in the lead

De Strategic Board en stuurgroepen maken zich sterk voor het aanscherpen van de economische ontwikkelingsstrategie voor de gehele Delta Regio. Concrete acties worden in nauw overleg met bedrijfsleven en kennisinstellingen opgezet, op basis van een lange termijn consistente visie. Zo komt de Delta Regio als winnaar uit de bus op het gebied van innovatie en duurzaamheid in Europa.

Daan van Doorn, voorzitter van de Board: “De schaal en manier waarop we als Board in de Delta Regio werken is nieuw. De Board zoekt samen met de betrokken partners naar de meest relevante internationale (netwerk)verbinding en fungeert daarbij als knooppunt. We richten ons op het signaleren van kansen, afstemmen en verbinden van expertise, aangaan van allianties, effectieve lobby en marketing. Alles is gericht op het versterken van de kennis- en innovatieontwikkeling en daarmee internationaal concurrerend te zijn en investeringen in de Delta Regio mogelijk te maken.”

Voor het eerst

Zo hoort het, volgens de voorzitter. “In deze tijden van complexe veranderingen moeten we over bestaande lijnen en grenzen heen denken en op een creatieve manier verbinding maken.” Hij constateert verheugd dat ondernemers, kennisinstellingen en lokale overheden de koppen bij elkaar steken om de hele regio een economische boost te geven. “Het is voor het eerst dat een regio zich met het bedrijfsleven voorop verbindt, gestimuleerd door onze overheden. Het regionale onderwijs vergroot daarbij onze innovatiekracht. Ieder van ons heeft eigen ambities; door samen te werken kunnen we zoveel meer bereiken. Door met één strategische agenda te werken, niet exclusief te denken, en open te staan voor het plukken van de vruchten van gezamenlijke inzet.

We zijn begonnen vanuit de Regio West-Brabant, Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en maken nu de verbinding met economische netwerken in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Met het bedrijfsleven voorop richten we ons op gebieden waar we al goed in zijn, en verbeteren we daar waar dat slim is.”

Stuurgroepen Biobased, Maintenance en Logistiek

Per topcluster is binnen de Board een Stuurgroep aan de slag, die ook triple helix is samengesteld. Naast het opstellen van doelgerichte businesscases, zijn de Stuurgroepen verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectenagenda en zij stemmen deze af met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. De businessplannen zijn van groot belang voor het concreet en met tempo aanjagen van innovatie.

Van Doorn: “Vanuit onze topclusters vinden wij slimme cross-overs met andere topsegmenten zoals agro en chemie. Evenzo met energie, ICT en maritiem. Daar zit de innovatie. Verbinding met kennisinstellingen is onmisbaar om dit vernieuwend gedachtegoed praktisch inhoud te geven. Ook houden we bij de uitwerking de Human Capital-agenda nauwlettend in het vizier. De betrokken overheden faciliteren op hun beurt sterk, wat onmisbaar is.”

Lobby in Den Haag, Brussel en elders

“Samen maken we ons sterk voor de economische concurrentiepositie van de Delta Regio. De Board zorgt dat er iets ontstaat dat meer is dan de som der delen. Door deuren te openen en het pad te effenen voor de langere termijn. Met open innovatie, samenwerking tussen groot- en kleinbedrijf, concrete acties en investeringen, marketing en doelgerichte lobby bereiken we ons doel. Het midden- en kleinbedrijf heeft nadrukkelijk een plek als het gaat om creativiteit en open innovatie. In combinatie met de juiste grootbedrijven ontstaat een unieke sterke basis voor lange termijn groei. We denken vanaf nu in deze regio vanuit één agenda, vanuit één gezamenlijk doel.”

De toegevoegde waarde van de Strategic Board Zuidwest-Nederland voor de Delta Regio ligt ook in het uitvoeren van een effectieve lobby voor de drie speerpunten in Brussel en Den Haag. En waar nodig elders. De Strategic Board opent deuren binnen een brede scope van het internationale en nationale bedrijfsleven. Altijd met het doel juist dié innovatie te versnellen waar de hele Delta Regio voordeel van heeft.

Slagvaardige organisatie

Een compact regiebureau coördineert de centrale afstemming tussen alle partijen. Directeur Lia Voermans: “We zijn pas kort aan de slag, maar het succes van deze nieuwe vorm van samenwerking is nu al voelbaar. Het gaat nadrukkelijk om vernieuwing: zowel op productniveau als in manieren van werken. Om als Delta Regio op wereldniveau een economische rol van betekenis te spelen, is het essentieel om vanuit één gezamenlijke economische agenda nieuwe netwerken te bouwen, verbindingen te leggen en crosssectoraal en grensoverschrijdend samen te werken.”

Hoe werkt de Board?

De Strategic Board Zuidwest-Nederland werkt op basis van gedeeld belang, vertrouwen en vrijwilligheid van de partners. Zoveel mogelijk vanuit de bestaande organisaties en met inzet van menskracht 'in kind'. Initiatiefnemers zijn Regio West Brabant, Provincie Noord-Brabant en Provincie Zeeland met als initiële partners Avans Hogeschool, ROC West-Brabant en Kring Rabobanken Zuidwest. De leden van de Board vertegenwoordigen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Drie stuurgroepen, ook triple helix samengesteld, zorgen voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Een lean and mean Regiebureau verzorgt het management voor de Board.

Meer informatie over Strategic Board Delta Region:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!