5-sterren Noordooost Brabant maakt bezwaar tegen provinciale OV-plannen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: 5-sterren Noordoost Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een concept Programma van Eisen en Wensen (PvEW) opgesteld voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie vanaf 2015.

5-sterren Noordooost Brabant maakt bezwaar tegen provinciale OV-plannen

Tot 10 januari bestaat er de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. 5-sterren Noordoost Brabant zal hiervan gebruik maken en op onderdelen haar bedenkingen duidelijk maken.

Geen garantie

In het PvEW staat aan welke eisen vervoerders moeten voldoen als zij zich inschrijven voor openbaar vervoer in Noord-Brabant. De verwachting is echter dat met het huidige concept de ambities en doelstellingen van 5-sterren Noordoost Brabant tegengewerkt worden. Naar onze mening biedt het concept geen garantie op een samenhangend duurzaam vervoersysteem dat toegang biedt aan diensten en banen voor iedereen.

Veerkracht van regio

Vooral vanuit ruimtelijk economisch perspectief  zijn de regionale ligging en een goede bereikbaarheid belangrijk voor de concurrentiekracht van onze regio. Slechte verbindingen leiden immers tot hogere reiskosten en een slechtere arbeidsmarktpositie. Een samenhangend openbaar vervoersysteem, als aanvulling op andere vervoersmodaliteiten, is belangrijk voor de veerkracht van de regio en het versterken van het excellente vestigingsklimaat.

Zorgpunten?

De bezuinigingen raken ook het openbaar vervoer. Daarvoor hebben we begrip. We staan dan ook helemaal achter de de drie geformuleerde hoofddoelstellingen. Echter, deze hoofddoelstellingen zien wij onvoldoende terugkomen in de keuze voor het kernnetwerk waarvan sprake is.

Kernnetwerk en pluspakket

De aanbesteding bestaat uit twee delen, het kernennetwerk en het pluspakket. Het kernennetwerk omvat de lijndiensten die de vervoerder in moet vullen. Voor het pluspakket moet de vervoerder een alternatief bieden. Of de provincie dit alternatief meeneemt ligt aan de hoogte van de kosten van het kernennetwerk en de verschillende alternatieven die vervoerders bieden. Het kernnet draagt ons inziens onvoldoende bij aan het economisch perspectief van de regio en de behoefte van inwoners en bedrijven aan een totaalpakket van snel en kostenefficiënt vervoer.

Kleine(re) kernen

Sommige (kleinere) kernen zijn soms niet meer te bereiken met het OV. Voor bijvoorbeeld Zeeland betekent dit dat deze inwoners ’s avonds niet meer met het openbaar vervoer naar het treinstation van Oss kunnen. Daarnaast is te weinig aandacht voor de bereikbaarheid van belangrijke regionale voorzieningen, zoals het ziekenhuis in Uden en bedrijventerreinen.

Grensoverschrijdend vervoer

Ook het grensoverschrijdend vervoer baart ons zorgen, zoals de bereikbaarheid van Boekel en het Maasziekenhuis in Boxmeer. De regio wil graag samen met de provincie kijken welke maatwerkoplossingen voor dit soort situaties mogelijk zijn en hoe we die kunnen oppakken en financieren.

Gezamenlijke reactie

Onze zorgen uiten we in een gezamenlijke reactie op het PvEW. Daarin geeft 5-sterren Noordoost Brabant namens de gehele regio Noordoost Brabant en haar gemeenten aan waarover zij zich zorgen maken en welke afspraken zij hiervoor belangrijk vinden.

Na de inspraak volgt in februari het definitieve PvEW. De provincie vertaalt het vervolgens in een bestek. Daarna volgt de uitvraag. De gunning staat gepland voor oktober. De concessie start op 14 december 2014. Ervaring leert dat een nieuwe vervoerder een zo lang mogelijke implementatieperiode moet hebben, zodat die meteen bij aanvang van de nieuwe dienstregeling zo goed mogelijk vervoer kan aanbieden. Omdat we nu nog in de conceptfase zitten, is de inspraakprocedure heel belangrijk. Immers, er staat voor de gemeenten veel op het spel. Hoe beter onze input, hoe beter de provincie het definitieve PvEW kan maken.

Meer informatie

Alle provinciale inspraakdocumenten zijn te downloaden via www.brabant.nl/ov2015. In het PvEW staat niet direct genoemd wat de veranderingen voor gemeenten zijn. Het PvEW bevat de voorwaarden waaraan de vervoerder moet voldoen. In paragraaf C.3 en bijlage D staat het vervoerplan. Hierin staan de voorwaarden voor het kernennetwerk en het pluspakket.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!