Aanleg A1 Bedrijvenpark Deventer kan starten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: A1 Bedrijvenpark Deventer

De aanleg van de oostelijke ontsluiting van A1 Bedrijvenpark Deventer en het bouw- en woonrijp maken van fase 1 kan beginnen. Beide werken zijn inmiddels uitbesteed.

Aanleg A1 Bedrijvenpark Deventer kan starten

Realisatie van de oostelijke ontsluiting is gegund aan Reef-Colijn-Strukton Infratechnieken. Bouw- en woonrijp maken fase Oost is gegund aan Dura Vermeer Divisie Infra. Samen met de aanleg van de grondwal vallen de totale kosten ongeveer € 5 miljoen lager uit dan geraamd.

Kavelverkoop en ontsluiting van A1 Bedrijvenpark Deventer zijn nauw verbonden. Voor de verkoop is  bereikbaarheid essentieel. Voorwaarde voor het realiseren van de ontsluiting was concrete belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op A1 Bedrijvenpark Deventer. Met de komst van Van der Valk is daaraan voldaan. De belangstelling voor bedrijfskavels blijkt bovendien vanaf de start van de verkoop groot.

Ondertunneling

De hoofdontsluiting van A1 Bedrijvenpark Deventer sluit direct aan op afrit 24 van de A1. Daarvoor is ondertunneling van het spoor (Deventer-Zutphen) nodig. Dat duurt bijna 2 jaar, de ondertunneling is eind 2014 gereed. Aanbestedende partij is ProRail.

Bouw- en woonrijp maken

Het bouw- en woonrijp maken van fase 1 van het oostelijk deel van het bedrijvenpark volgt de vraag. Realisatie is daarom opgeknipt in vele deelfasen waarvoor apart opdracht wordt gegeven. De geplande realisatie is 2013-2017. Aanbestedende partij is de gemeente.

Kosten

Het resultaat van de aanbestedingen is gunstig. De oostelijke ontsluiting is gegund voor bijna € 4 miljoen. Voor deze ontsluiting ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie van € 3,6 miljoen. Het bouw- en woonrijp maken is gegund voor bijna € 5 miljoen.

De resultaten van de gunning passen binnen de gestelde kaders van de grondexploitatie A1 Bedrijvenpark Deventer. Realisatie past binnen het onherroepelijke bestemmingplan uit 2009 (oostelijk ontsluiting) en het vastgestelde bestemmingsplan 1e partiële herziening (bouw- en woonrijp maken).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!