Afspraken over verkenning samenwerking 6 gemeenten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

De colleges van Burgemeester en Wethouders van Roosendaal, Zundert, Rucphen, Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk willen onderzoeken of ze meer kunnen gaan samenwerken.

Afspraken over verkenning samenwerking 6 gemeenten

De zes gemeenten werken al samen in het Werkplein Hart van West-Brabant. Maar de colleges  zien meer mogelijkheden om de kracht van iedere individuele gemeente te versterken door middel van samenwerking.

Samenwerking langs 2 lijnen

De samenwerking wordt verkend langs twee lijnen. Kunnen we elkaar meer helpen als het gaat om het aansturen van een aantal gemeenschappelijke regelingen? En zien we kansen in samenwerking op operationele taken, zoals bedrijfsvoering of beheer? Op beide vragen was het antwoord: ja! De zes colleges hebben dan ook besloten om deze mogelijkheden nader te verkennen. Voor de zomer worden de resultaten van de verkennende onderzoeken verwacht.

Versterken bestuurlijke kracht

De zes gemeenten zijn vaak mede-eigenaar van dezelfde Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en), bijvoorbeeld de GGD, de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB), de Regio West-Brabant (RWB). Elke gemeente werkt zelf aan de voorbereiding van bestuursvergaderingen, maar bijvoorbeeld ook aan zienswijzen bij begrotingen van deze GR-en. Door daarin meer met elkaar op te trekken, de voorbereidingen samen op te pakken of de taken te verdelen, kunnen de zes gemeenten hierin efficiënter maar ook effectiever zijn. Hoe dat het beste kan, wordt verkend. Dat geldt ook voor andere dan de hier genoemde regelingen. De deelname aan het werkplein Hart van West-Brabant, dat sinds 1 januari 2015 als GR is gestart, wordt ook op deze manier bekeken. De zes willen de aansturing van deze GR meteen goed en vooral gezamenlijk vormgeven. Ook wordt onderzocht of op andere delen van het sociaal domein meer samengewerkt kan worden.

Netwerk als uitgangspunt voor samenwerking

Netwerkregie is het uitgangspunt voor mogelijke samenwerking. Dat betekent dat het netwerk van de zes gemeenten uitgangspunt is bij mogelijke samenwerking maar dit is niet bindend en kent geen formele rechtsvormen. De zes verkennen op dit moment de mogelijkheden op het gebied van HRM,Juridische zaken, Financiën, VTH- taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), Ruimtelijke Ontwikkeling (met name het opstellen van bestemmingsplannen) en het openbaar gebied. In het project Veerkrachtig bestuur heeft de Provincie alle gemeenten gevraagd om voor de zomer 2015 met uitspraken te komen over de regionale samenwerking. In de afzonderlijke reacties van de zes gemeenten aan de Provincie zal de netwerkregie zeker een plek krijgen. Daarnaast blijft samenwerking met andere gemeenten eveneens een optie.

Vervolg

Wanneer voor de zomer de resultaten van de verkenningen duidelijk zijn, zullen de zes colleges besluiten of en hoe ze de samenwerking verder vorm geven. Uiteraard zal elk college de eigen gemeenteraad en ondernemningsraad hierbij betrekken. Met de griffiers van de gemeenteraden hebben de secretarissen van de zes gemeenten de afspraak gemaakt de raden vroegtijdig in het proces te betrekken en  in de gelegenheid te stellen tot een gezamenlijke ontmoeting.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!