Akkoord over bestuursovereenkomst vliegbasis Twente

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel, B&W van Enschede en het Rijk hebben overeenstemming bereikt over de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente.

De verschillende partijen hebben al eerder de voorkeur uitgesproken voor de gebiedsontwikkeling mét een burgerluchthaven. Nu zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de overdracht van de grond van Rijk naar de regionale partijen en de verdere betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat de regio verder kan met de ontwikkeling van het gebied en dat er een exploitant gevonden kan worden.

Eigenaar

Op dit moment is het Rijk nog eigenaar van de gronden nadat de militaire luchthaven sinds januari 2008 gesloten is. Vanaf dat moment zijn de milieu-, financiële en economische effecten van een toekomst mét en zonder luchthaven onderzocht. De ontwikkeling van het gebied met luchthaven biedt ca 50% meer werkgelegenheid dan bij het plan zonder luchthaven en daar heeft de regio Twente veel behoefte aan. Daarnaast kan Twente bij behoud van voldoende luchthavencapaciteit een belangrijke ondersteunende rol vervullen in het accommoderen van vliegverkeer op Eindhoven en Lelystad. Een toekomst zonder luchthaven zorgt voor minder geluidsbelasting in de omgeving. Maar met het verkleinen van de geluidszone voor de civiele luchthaven ten op zichte van de huidige militaire geluidszone wordt de situatie voor de omgeving beter.

Grondoverdracht

De afspraak die nu gemaakt is gaat over de grondoverdracht. Het Rijk draagt de gronden in één keer over aan de provincie en gemeente. Met de verkoop is een bedrag van € 29,8 miljoen gemoeid en een gebied van 482 hectare. Na de grondoverdracht gaat de regio verder met de ontwikkeling van het gebied. Betrokkenheid van de markt bij de exploitatie van de luchthaven is voor de regio en het rijk een strikte voorwaarde. Op basis van signalen uit de marktgesprekken zou er voldoende interesse moeten zijn voor een geslaagde aanbesteding van de gebiedsontwikkeling met luchthaven, alleen een echte aanbesteding kan dit aantonen. Het Rijk zal samenwerken met de regio bij de aanbesteding en gunning van de exploitatie van de luchthaven door het voeren van gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen en het opstellen  van documenten die nodig zijn voor een aanbesteding.

De plannen voor het gebied zijn opgenomen in een regionale structuurvisie die ter inzage heeft gelegen. De zienswijzen op deze structuurvisie zijn inmiddels binnengekomen en leiden tot nadere onderzoeken in de vervolgfase. Zo wordt er bijvoorbeeld een aanvullend onderzoek gedaan naar leefbaarheid en gezondheid en naar verdroging in natuurgebied ’t Holthuis. In de volgende fase kan ook worden onderzocht of door bijvoorbeeld het aanpassen van vlieghoogtes en vliegroutes de geluidshinder verder kan worden beperkt.

Vervolg

Het besluit tot vaststelling van de structuurvisie wordt op 14 december 2009 in de raad van Enschede genomen, en op 16 december 2009 in Provinciale Staten van Overijssel. Als Provinciale Staten en gemeenteraad kiezen voor een toekomst mét luchthaven is de ondertekening van de bestuursovereenkomst het startmoment voor verdere gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat bestemmingsplannen worden uitgewerkt en er een exploitant voor de luchthaven gevonden kan worden. In 2030 moet wonen, werken en natuurontwikkeling gerealiseerd zijn op het voormalige militaire luchtvaartterrein.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!