Begroting 2016: gezonde start voor Provincie Noord-Brabant

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: Provincie Noord-Brabant

Met de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode start de provincie vanuit een gezonde financiële situatie, ondanks de afgenomen inkomsten. In 2016 heeft de provincie € 1,2 miljard te besteden.

Begroting 2016: gezonde start voor Provincie Noord-Brabant

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Financiën: “Hoewel de inkomsten van de provincie teruglopen, starten we deze nieuwe bestuursperiode vanuit een gezonde financiële positie. Het was noodzakelijk om keuzes te maken, waardoor er nu veel ruimte is om nieuwe beleidsprioriteiten uit het bestuursakkoord te kunnen uitvoeren.” In de begroting, met een totale omvang van €1.225 miljoen, is de bezuinigingsopgave uit het bestuursakkoord, die oploopt naar €15 miljoen in 2020, ingevuld.

Maatschappelijke opgaven

Het bestuursakkoord gaat uit van – onder meer economische – groeikansen voor Brabant. Daarbij richt het bestuur zich op een aantal maatschappelijke opgaven, waarbij meer dan voorheen het accent komt te liggen op initiatieven vanuit de samenleving. Opgaven die dwars door bestuurlijke portefeuilles, begrotingsprogramma’s en de provinciale organisatie gaan.

Greep uit mijlpalen voor 2016

In de begroting 2016 benoemen Gedeputeerde Staten mijlpalen die zij in 2016 willen realiseren. Enkele voorbeelden:

 • Gedeputeerde Staten doen een bestuurlijke uitspraak over alle toekomstvisies van de Brabantse gemeenten.
 • De provincie start met een Brabant-breed maatschappelijk debat over de provinciale Omgevingsvisie.
 • Gemeenten en provincie maken in regionaal verband afspraken over werklocaties.
 • De provincie ontwikkelt een integrale aanpak leegstand.
 • De provincie ontwikkelt een strategie over het onderscheidend vermogen van de Brabantse Agrofood: Brabant Quality.
 • Provincie en andere partijen maken een begin met de natuurherstelwerkzaamheden in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
 • De realisatie van een deel van het Nationale Natuur Netwerk en Ecologische Verbindingszones gaat van start.
 • De provincie intensiveert de inzet op de opgaven Deltaprogramma, het Milieu- en Water Plan en Agrarisch Natuurbeheer.
 • De provincie zet een DOE-agenda voor de arbeidsmarkt op.
 • Het uitvoeringsprogramma energie, gekoppeld aan de 3e tranche van het investeringsprogramma, gaat van start.
 • Het project Spookfiles A58 wordt afgerond en opgeleverd.
 • Het verkeer rijdt eind 2016 over de nieuwe N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel met 2x2 rijstroken.
 • De provincie start met het uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 en beleidskader Erfgoed 2016-2020.
 • De provincie rondt het programma Leefbaarheid@Brabant af en stelt een plan van aanpak op over het thema sociale veerkracht. Ook het sportplan dat in 2016 afloopt krijgt komend jaar een vervolg.

Eerst beleid, dan geld

Onder het motto ‘eerst beleid, dan geld’ wijst het provinciebestuur voortaan pas geld toe in de begroting als nieuw beleid is uitgewerkt en vastgesteld. Daarmee willen Gedeputeerde Staten steviger sturen op kwaliteit van beleid en realistisch budgetteren. Tegelijk met de begroting leggen Gedeputeerde Staten de volgende plannen voor aan Provinciale Staten:

 • Beleidskader Erfgoed: €2,4 miljoen (Bestuursakkoordmiddelen)
 • Uitvoeringsprogramma Cultuur: €4,5 miljoen (Bestuursakkoordmiddelen)
 • Deltaprogramma: €11,6 miljoen (3e tranche Investeringsagenda). Deze middelen zijn vanaf begin 2016 nodig in het kader van de uitvoering van het Deltaprogramma. €17,2 miljoen voor zoetwatervoorziening hoge zandgronden is al in de begroting opgenomen.
 • Graduate School: €10 miljoen (3e tranche Investeringsagenda) + € 1,5 miljoen (1e tranche Investeringsagenda). Vooruitlopend op behandeling van een integraal voorstel volgend voorjaar, is het nodig om deze middelen op korte termijn beschikbaar te stellen.
 • BDU-dekkingsplan/Programma Provinciale Wegen: dit betreft weliswaar geen uitwerking van het Bestuursakkoord of 3e tranche Investeringsagenda maar een wijziging van de begroting op basis van een actualisatie van de uitvoeringsplanning.

Na vaststelling van deze plannen door Provinciale Staten worden de financiële gevolgen daarvan in de begroting gewijzigd.

Investeringsagenda

Naast de reguliere begroting heeft de provincie een agenda voor investeringen in het leef- en vestigingsklimaat in Brabant. In het bestuursakkoord heeft de provincie invulling geven aan de 3e tranche van de Essentgelden, tot een bedrag van €293 mln. In 2016 werken Gedeputeerde Staten concrete voorstellen hiervoor verder uit. Vooruitlopend op de uitwerking is €15 mln. voor de cofinanciering van Europese programma’s gereserveerd. Ook is al rekening gehouden met een bijdrage van €17,2 mln. voor het Deltaprogramma hoge zandgronden en €10 mln. voor de Graduate School, onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten.

Op 13 november behandelen Provinciale Staten de begroting voor 2016.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!