Bestuursovereenkomst Nieuwe Sluis Terneuzen ondertekend

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Portaal van Vlaanderen

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en Johan Jacobs, de Nederlandse voorzitter van de stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen hebben woensdag 2 december de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Terneuzen en het project Nieuwe Sluis Terneuzen ondertekend.

Bestuursovereenkomst Nieuwe Sluis Terneuzen ondertekend

In deze overeenkomst staan afspraken over de samenwerking, organisatie en financiën.

De Nieuwe Sluis komt op het grondgebied van de gemeente Terneuzen te liggen. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken over de rolverdeling tussen beide partijen, maar ook over samenhangende raakvlakken. Denk bijvoorbeeld aan een alternatieve tijdelijke locatie voor het Portaal van Vlaanderen, de verplaatsing van het oorlogsmonument en het wegennet. Wat betreft de wegen komt er een vlotte en veilige wegverbinding van de Westsluis naar de Oostsluis met een snelheid van 50 km/uur en een overzichtelijke nevenwegstructuur. Daarnaast komt er een rotonde aan de zuidoostzijde van de Oostsluis op de kruising Schependijk, Kennedylaan en Binnenvaartweg en doorgaande fiets- en voetpaden voor langzaam verkeer.

Tijdens de bouw moet het verkeer het sluizencomplex altijd kunnen passeren. Verder staat er in de overeenkomst dat de parkeerplaats aan de Binnenvaartweg beschikbaar komt als bouwterrein tijdens de aanleg van de Nieuwe Sluis. Een andere belangrijke afspraak in de overeenkomst is dat belanghebbenden met vragen, klachten, claims en schademeldingen tijdens de bouw terecht kunnen bij één loket. Onderling bekijken de partijen wie verantwoordelijk is, maar voor de belanghebbenden betekent dit een spoedige en adequate afhandeling.

Planning project

Het project Nieuwe Sluis Terneuzen doorloopt de procedure volgens de tracéwet. In het voorjaar van 2016 neemt de Nederlandse minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het definitieve tracébesluit. Tegelijkertijd verschijnt de nota van antwoord met daarin een reactie op de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. Verder gaat de projectorganisatie vanaf het tweede kwartaal 2016 op zoek naar een geschikte aannemer. De aanbestedingsprocedure is op basis van de concurrentiegerichte dialoog. Naar verwachting is de aannemer begin 2017 bekend.

Meer informatie over Portaal van Vlaanderen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!