Brabant tilt sport naar hoger plan

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Brabant

In de Brabantse samenleving wordt geïnvesteerd door middel van Het Sportplan Brabant 2016. Het is een bijdrage aan een bruisend leef-en vestigingsklimaat om Brabant te laten behoren tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s.

Brabant tilt sport naar hoger plan

Gedeputeerde Staten leggen het plan voor aan Provinciale Staten.

Doel

Het doel is dat dit positieve effecten heeft voor de gezondheid, sociale cohesie, economie en internationale profilering van Brabant. Tegelijk levert het sportplan een bijdrage aan het nationale Olympische Plan en de Nederlandse kandidatuur voor de Olympische Spelen en de Paralympics in 2028. De provincie wil dat sportverenigingen, Brabanders, overheden, bedrijven en onderwijs elkaar rondom dit sportplan kunnen vinden. Daarom helpt ze ook sportnetwerken te vormen geeft ze financiële steun bij het ontwikkelen van topsportaccommodaties, topsportevenementen, sporttalent en gehandicaptensport en breedtesport voor bijzondere doelgroepen.
 
Kernsportplannen

Binnen het Sportplan Brabant 2016 vindt u kernsportplannen. In deze plannen geeft ‘het veld’ (bonden, sportverenigingen e.a.) de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de betreffende kernsport in Brabant aan. Daarnaast schetst het veld investeringsscenario’s. Dit gebeurt langs de vier pijlers: talentontwikkeling, (top)sportevenementen, topsportaccommodaties en gehandicaptensport/bijzondere breedtesport. De provincie betrekt deze plannen bij het formuleren van haar sportbeleid voor de komende jaren.

Subsidieregeling
Het Sportplan Brabant 2016 is 9 november 2011 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten wordt gevraagd op 9 december het Sportplan Brabant 2016 vast te stellen en kennis te nemen van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 als één van de instrumenten om het Sportplan uit te voeren. De subsidieregeling treedt in de week na vaststelling van het Statenvoorstel door PS in werking.

Lees verder...

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!