Breda stelt grondprijzen 2011 vast

  • Regionale ontwikkeling

De grondprijzen in Breda voor 2011 zijn vastgesteld. In de nota ‘Onderbouwing van de Grondprijzen Breda voor het jaar 2011’ biedt het college van burgemeester en wethouders inzicht in de manier waarop de grondprijzen tot stand komen en op welke segmenten van de vastgoedmarkt deze van toepassing zijn.

Breda stelt grondprijzen 2011 vast

Transparant grondbeleid
Wethouder Bob Bergkamp: “Met de vaststelling van de grondprijzen en bijbehorende onderbouwing wil het college het grondbeleid in Breda transparanter maken. Dit komt voort uit de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt in het kader van de Nota Grondbeleid 2008”.

De nota ‘Onderbouwing van de Grondprijzen Breda 2011’ is de bevat de onderbouwing van grondprijzen voor onder andere woningbouw, met een uitwerking naar grondprijzen volgens afspraken met de woningcorporaties op basis van de ‘Alliantie 2008-2012’, projectmatige bouw en de verkoop van particuliere kavels. Ook andere onderdelen van de vastgoedmarkt komen aan bod: kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen, overig commercieel vastgoed, maatschappelijke voorzieningen en ‘overige’ zoals de verkoop van reststroken grond of grond voor nutsvoorzieningen. In het algemeen werkt de Gemeente met drie type grondprijzen: vaste grondprijzen, minimumprijzen en bandbreedtes van prijzen.

Nota grondbeleid 2008
In de ‘Nota Grondbeleid 2008’ heeft Gemeente Breda aangegeven meer inzicht te willen bieden in de wijze waarop haar grondprijzen tot stand komen en met welke grondprijzen in het algemeen wordt gewerkt.
Daarnaast is op 1 juli 2008, als onderdeel van de nieuwe ‘Wet op de ruimtelijke ordening’, de Grondexploitatiewet van kracht gegaan. Deze wet biedt de gemeente, naast het privaatrechtelijke spoor, de mogelijkheid om kosten te verhalen door middel van een exploitatieplan. De gemeente dient de uitgifteprijzen die zij opneemt in een exploitatieplan te voorzien van een goede motivatie. Het college wil hieraan voldoen door het vaststellen van de grondprijzen 2011 inclusief bijbehorende onderbouwing.

Jaarlijks onderdeel werkwijze
De grondprijzen die nu zijn vastgesteld gelden voor 2011 en zijn vanaf 14 december 2010 van kracht. Dit heeft geen invloed op bestaande overeenkomsten. Het college wil de grondprijzen jaarlijks herzien en vaststellen. Daarnaast stelt het college voor om eenmaal per vier jaar verder in te gaan op de methodiek van de berekeningen en de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. “

De raadscommissie Bestuur heeft op 27 januari 2011 aangegeven dzich in deze werkwijze te kunnen vinden.

Belangstellenden kunnen de digitale brochure Grondprijzen Breda 2011 vinden via www.breda.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!