Breed consortium investeert in gebied A59

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Een breed consortium investeert € 76 miljoen in de fysieke kwaliteit van het gebied langs de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk, de zogenaamde Oostelijke Langstraat. Hiermee gaat de regio er fors op vooruit in infrastructuur, natuur, water en leefbaarheid.

Breed consortium investeert in gebied A59

20 partijen uit de sectoren overheid, land- en tuinbouw, bedrijfsleven, natuur en andere maatschappelijke sectoren hebben een bestuursovereenkomst getekend voor deze investering. De overheden zijn de bestuursovereenkomst aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten, gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap.

Vrijwillige hogere OZB bedrijfsleven

De bedrijvenplatformen van Waalwijk en Heusden vinden de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Op hun verzoek draagt het bedrijfsleven in die gemeentes via een vrijwillige verhoging van de OZB € 15 miljoen bij aan de investeringen. In de plannen sluit de A59 beter aan op het onderliggende wegennetwerk.

Verkeersdoorstroming Oost-West

De Oostelijke Langstraat bestaat uit een groot aantal projecten die de Oost-West-verkeersdoorstroming over de A59 bevorderen. Door volwaardige knooppunten te realiseren bij Drunen-West en Den Bosch-West kunnen 4 zeer korte afritten gesloten worden. Door het afmaken van de parallelstructuur wordt regionaal verkeer van de snelweg geweerd. Ook zal Rijkswaterstaat de brug bij het Drongelens kanaal vervangen, wat een snellere verkeersdoorstroming mogelijk maakt.

Natuurpassages Noord-Zuid

De gebiedsontwikkeling betreft ook projecten die Noord-Zuid-natuurverbindingen onder A59 bevorderen. 2 ecopassages bij Waalwijk en Vlijmen verbinden de natuur ten Noorden en ten Zuiden van de A59 met elkaar. Zo ontstaat door een verlenging van de A59-brug over het Drongelens kanaal een 25 meter brede ecologische onderdoorgang die het rivierengebied van de Maas verbindt met het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Hiervoor hebben partijen een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Bij Vlijmen wordt hoogwaterbescherming gecombineerd met natuur in de vorm van een 'ecotunnel'.

Pilot-status bij Rijkswaterstaat

De Tweede Kamer heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd te onderzoeken of een pilotstatus voor de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) mogelijk is. GOL sluit aan bij de ambitie van het rijk voor zelforganiserende regio’s, ontkokering en gebiedsgericht werken. De regio wil betrokkenheid van Rijskwaterstaat bij de gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het niet zozeer om geld, maar een soepel verloop van procedures, een positieve grondhouding en het aangrijpen van kansen uit aangrenzende beleidsterreinen.

De partijen die bij de integrale aanpak van de Oostelijke Langstraat een actieve rol spelen zijn de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk, ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, MKB Heusden, Bedrijvenplatform Waalwijk, Kamer van Koophandel Brabant, Recron Brabant, Eigen Vervoerders Organisatie (EVO), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Brabants Particulier Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Heusdens Bedrijvenplatform en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!