BZW bezorgd over proces tweede kerncentrale Borsele

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Met groeiende zorg neemt BZW kennis van de discussie die is ontstaan over het starten van het vergunningstraject voor een tweede kerncentrale. Voor de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging heeft realisatie van een tweede kerncentrale absolute prioriteit: deze centrale is meer dan ooit nodig.

BZW bezorgd over proces tweede kerncentrale Borsele

Kernenergie is nodig
Kernenergie is naar onze mening een essentieel onderdeel van een betaalbare, betrouwbare en schone energiemix. Nu reeds maken onze buurlanden zich zorgen over dreigende capaciteitstekorten. Met toenemende integratie van de Europese energiemarkt leidt dit tot prijsopdrijving en daarmee ook voor Nederlandse consumenten en bedrijven tot grote economische schade.

Dit kan alleen worden afgewend door forse investeringen in (bij voorkeur CO2 neutrale) opwekcapaciteit. Dit wordt ook onderstreept in diverse onafhankelijke rapporten.

-          Onlangs constateerde het Internationaal Energie Agentschap dat, om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, en tegelijk in de groeiende energiebehoefte te kunnen voorzien, kernenergie absoluut noodzakelijk is (World Energy Outlook 2011).

-          Ook recente studies van het Planbureau voor de Leefomgeving tonen aan dat kernenergie (naast duurzame opwekmethoden) een noodzakelijk onderdeel van de energiemix moet zijn om verdere klimaatschade te voorkomen.


Helaas is een volledig duurzame energievoorziening binnen de randvoorwaarden van leveringszekerheid en betaalbaarheid met de huidige stand der techniek nog niet mogelijk. Kernenergie is dan het beste alternatief. De integrale productiekosten zijn laag, het afvalvraagstuk is beheersbaar (binnen de Nederlandse werkwijze, waarbij plutonium wordt gerecycled en de sector betaalt voor verwerking en eindberging), en de veiligheidsrisico´s beheersbaar, zoals recent werd aangetoond in de Stresstest voor Borsele.

Nucleaire kennis
Het argument dat de bouw van de kerncentrale vooral een buitenlandse aangelegenheid wordt en zo niet bijdraagt aan de innovatie, vinden wij onjuist en kortzichtig. Dat argument geldt in gelijke mate voor de bouw van andere centrales of windmolenparken. Bovendien zal de bouw van een kerncentrale een enorme stimulans zijn voor de verbetering van de kennis over kernreactoren in Nederland. Kennis die overigens ook van belang is voor de productie van isotopen voor kankerbestrijding. Daarin speelt Nederland een vooraanstaande rol.

Een tweede kerncentrale is goed voor Zeeland

Vanuit Zeeuws perspectief is de bouw van een tweede kerncentrale bovendien van groot sociaal-economisch belang. De laatste jaren is Zeeland geconfronteerd met het wegtrekken van werkgelegenheid, en staan voorzieningen onder druk. Voor de Zeeuwse economie belangrijke projecten als de WCT komen nog niet van de grond. Juist in dit licht is de forse economische impuls, die de realisatie van een tweede kerncentrale met zich meebrengt, onontbeerlijk.

De centrale zal ca. 450 structurele, hoogwaardige arbeidsplaatsen opleveren, en een belangrijke spin-off voor het regionale bedrijfsleven.

Arbeidsmarkt
Een van de kenmerken van de Zeeuwse arbeidsmarkt is dat het aantal WO/HBO banen ondervertegenwoordigd is vergeleken met het landelijke beeld. Ter verbetering van die onevenwichtigheid zal een tweede kerncentrale zeker een bijdrage gaan leveren.

Vergelijkingen in het buitenland tonen aan dat een aanzienlijk deel van de bouwactiviteiten (oplopend tot 3500 fte) kan worden uitgevoerd door bedrijvigheid uit de regio. Bij de bouw van de EPR centrale van EDF in Flamanville is men erin geslaagd tot op heden 46% van de gewerkte uren in te vullen binnen een straal van 50 kilometer rond de bouwplaats. Uiteraard kunnen op dit moment geen garanties worden afgegeven, maar het Zeeuwse bedrijfsleven kijkt uit naar de kansen die uit de bouw voortvloeien.

Anti-cyclisch investeren is een must

De BZW begrijpt volkomen dat de huidige onzekere economische tijden terughoudendheid met zich meebrengen als het gaat om forse investeringen. Tegelijkertijd zijn de lange termijn-perspectieven in de energiemarkt duidelijk: oplopende tekorten en stijgende prijzen. Wetende dat kernenergie de laagste integrale kostprijs heeft van alle op dit moment beschikbare technologieën, hebben wij het volste vertrouwen dat een dergelijke investering zich in de loop der jaren gaat terugverdienen, zowel in bedrijfsrendement als in spin-off voor de regionale economie.

Door nu te starten met de investering in het voortraject, positioneert DELTA zich om straks van de aantrekkende markt te kunnen profiteren.

Juist daarom is het verstandig om nu "voor de oogst uit te zaaien". We staan nu aan de vooravond van een traject dat over een paar jaar (en na doorlopende evaluaties) kan leiden tot een investering die van doorslaggevend belang is voor een van Zeeland´s belangrijkste werkgevers, de Zeeuwse economie en de Zeeuwse samenleving.

Lees verder...

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!