BZW ingenomen met oplossing stikstofprobleem in Brabant en Zeeland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is blij met de overeenstemming die is bereikt over de aanpak van het stikstofprobleem in Brabant en Zeeland.

BZW ingenomen met oplossing stikstofprobleem in Brabant en Zeeland

Daarmee wordt het op slot zetten van de economische ontwikkeling in de provincies voorkomen en de broodnodige duidelijkheid aan het bedrijfsleven gegeven.

Het akkoord betreft de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die ruimte moet bieden voor economische ontwikkeling en een sterkere natuur door een combinatie van herstelmaatregelen en een vermindering van stikstofuitstoot.  

De PAS steunt op twee pijlers: een vermindering van stikstofdepositie en ecologische herstelmaatregelen. Een deel van de daling mag worden gebruikt voor nieuwe economische activiteiten. Daarmee moeten natuurlijke waarden zeker worden gesteld, terwijl vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet weer losgetrokken wordt. De materie is complex en heeft geen precedent. Daarom is de totstandkoming van de PAS kritisch gevolgd door het bedrijfsleven.  

Economische ontwikkeling mogelijk

In Brabant heeft BZW het provinciebestuur de afgelopen maanden om harde garanties gevraagd voor een werkbare PAS. In Zeeland uitte de werkgeversvereniging al langer grote zorg over de verontrustende beperkte economische ontwikkelruimte voor bedrijven en steunde zij het College van Gedeputeerde Staten in de landelijke lobby voor meer ruimte voor stikstofdepositie. Zeeland heeft te maken met relatief veel uit het buitenland afkomstige stikstof. Ook de - niet beïnvloedbare - internationale scheepvaart draagt fors bij aan de neerslag van stikstof. Gezamenlijk zijn deze bronnen goed voor meer dan tachtig procent van alle depositie. Daarnaast kent Zeeland weinig veeteelt, een sector die in de rest van Nederland een grote bijdrage moet leveren aan de reductie van stikstof. De industrie, een belangrijk fundament onder de Zeeuwse welvaart, heeft onder invloed van strenge Europese regelgeving bovendien al fors geïnvesteerd in vermindering van de stikstof-emissies, waardoor het aandeel in de totale depositie daalde tot onder de vijf procent.  

Monitoring essentieel

Voor de verdere ontwikkeling van havens, industrie en logistieke sector in Brabant en Zeeland is een werkbare PAS van wezenlijk belang. Daarom wil het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken blijven bij de nadere uitwerking door de provincies. BZW roept de provincies op de beheerplannen voor de natuurgebieden nu snel vast te stellen. De werkgeversvereniging onderschrijft het belang van biodiversiteit, ondersteunt de aanpak via de PAS en is blij met de duidelijkheid die wordt geboden voor de verschillende economische hotspots. Tegelijkertijd blijft BZW waken voor een benadering die bedrijven onevenredig raakt en niet in verhouding staat tot hun aandeel in de totale problematiek. BZW zal de uitvoering van de PAS dan ook nauwgezet volgen en wil dat de gevolgen voor de natuur, de investeringen in ecologische herstelmaatregelen en vergunningverlening aan bedrijven nauwgezet in beeld worden gebracht. Alleen zo kan het beleid, indien nodig, effectief worden bijgesteld.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!