BZW stelt prioriteiten voor 2015 vast

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Beter inspelen op de behoeftes van de individuele leden en de lobby nog effectiever vormgeven. Die doelen liggen ten grondslag aan de transitie die de BZW al in 2012 inzette.

BZW stelt prioriteiten voor 2015 vast

Dat heeft zich anno 2015 vertaald in een vernieuwde organisatie en concrete programma’s die naadloos aansluiten op de wensen van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. ‘Daarmee is de BZW, als een belangrijk en relevant werkgeversnetwerk en een eigentijdse belangenbehartiger, sterker dan ooit’, aldus directeur Michiel van Campen.

De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Brabant en Zeeland, en een gewaardeerde partner van overheden, kennisinstellingen en andere stakeholders in de Zuid-Nederlandse economie. Die positie neemt de werkgeversvereniging al decennia in. Maar resultaten uit het verleden vormen geen garanties voor de toekomst, zo weet Van Campen.

Herstructurering

‘Als de wereld om je heen in een razend tempo verandert, dan is stilzitten geen optie. Het vermogen om je aan te passen bepaalt in sterke mate je succes. Ondernemers ervaren dat iedere dag. Dit is een tijd van radicale economische transitie; verduurzaming, schuivende markten, nieuwe maatschappelijke verhoudingen, globalisering, technologische revolutie, andere samenwerkingsvormen, noem maar op. Dat heeft nogal wat consequenties voor de bedrijfsvoering van onze leden. Ze hebben nieuwe vragen en behoeftes. Wil de BZW de leden optimaal bedienen, dan moeten wij ons dus ook aanpassen aan die nieuwe realiteiten. Vandaar onze herstructurering’

Clusters

Sinds begin 2015 kent de BZW drie clusters: Ondernemerschap, Lobby en Facilitair. Binnen die clusters worden respectievelijk ondernemerschapsprogramma’s ontwikkeld met meer specialistische kennis de inzet van de lobby bepaald en externe organisaties ondersteund.

Van Campen: ‘Dat gebeurt vanuit het besef dat individuele belangen vaak het beste worden gediend door het organiseren van samenwerking. Neem de BZW Academy, - waar we medio maart mee van start gaan, en BZW Connect . In het kader van onderlinge kennisuitwisseling ondersteunen zij individuele leden in hun ontwikkeling en die van hun bedrijf. Wat betreft de lobby blijven we uiteraard inzetten op complexe trajecten die vaak jaren in beslag nemen, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en arbeidsmarkt. Tegelijkertijd maken we steeds meer gebruik van de kennis en inzet van leden bij het vormgeven van korte en krachtige lobbytrajecten. De BZW doe-tafels die we sinds kort organiseren zijn daarvan een prachtig voorbeeld. BZW-leden bespreken belangrijke ondernemersthema’s en komen samen  tot concrete voorstellen voor de politiek. De BZW stapt daarmee naar de provincies en het Rijk om noodzakelijke acties aan te kaarten.’

Haarvaten

Naast de herstructurering van de BZW-organisatie in drie nieuwe clusters, heeft de werkgeversvereniging de lokale en regionale focus verscherpt. Kleine dedicated teams van zo’n vier BZW-medewerkers geven invulling aan de kring- en regioactiviteiten, de lokale lobby en secretariaten van de industriële contacten. Van Campen: ‘We werken hard aan vernieuwing en efficiency in het vertegenwoordigen van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. Maar dat doen we in de wetenschap dat het allemaal op lokaal en regionaal niveau gebeurt.

De ondernemers die daar iedere dag hard aan de weg timmeren, vormen de haarvaten de BZW; de basis van onze vereniging. Zij smeden verbindingen - onderling en binnen de triple helix – die een belangrijk fundament onder onze economie vormen. Vaak gebeurt dat vanuit onze kringen. Maar de leden die binnen die kringen actief zijn willen ook samenwerken in bovenlokaal verband, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten en de lobby. Door te werken met BZW regio-teams, kunnen we hen daar nu optimaal in faciliteren.’

BZW-prioriteiten 2015

De activiteiten van de BZW worden vormgegeven rond de prioriteiten van de leden die doorlopend worden geïnventariseerd. Hier geven we een beknopte weergave van de inzet voor 2015. Kijk voor het volledige overzicht op www.bzw.nl/lobby.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

De BZW maakt zich hard voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Zo pleiten we binnen de arbeidsmarktregio’s voor uniforme en werkbare regelingen ten aanzien van het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op het HRM-vlak bieden we via het project 'Excelleren in Brabant' concrete ondersteuning aan mkb-werkgevers.

En via de BZW doe-tafel arbeidsmarkt wil de BZW meer mobiliteit en flexibiliteit op de regionale arbeidsmarkt bewerkstelligen.

Milieu & Duurzaam ondernemen

De markt verlangt maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van duurzame processen. Ondernemers nemen die verantwoordelijkheid graag. Maar milieu wet- en regelgeving mogen niet belemmerend werken op de ontwikkelruimte van bedrijven. De BZW zet op provinciaal niveau in op het maken van werkbare afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit.

BZW wil beter functionerende omgevingsdiensten: overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening, handhaving en toezicht.

Industriebeleid

Met een aandeel van maar liefst dertig procent van de Nederlandse industrie zijn Brabant en Zeeland niet alleen een regionale, maar ook een nationale economische factor van betekenis. Daarom hecht de BZW veel aandacht aan het vestigingsklimaat voor de industrie. Twee aandachtspunten staan daarbij bovenaan: internationalisering en kredietverlening. Zo streven we naar het tot stand komen van een echt provinciaal industriebeleid en zijn we betrokken bij de start van Kredietunies.

Regelgeving & Regeldruk

De overheid erkent dat regeldruk een groot probleem voor het bedrijfsleven is. Tegelijkertijd ontstaan na elk incident nieuwe regels. Daarom besteedt de BZW onverminderd aandacht aan deregulering. We spreken gemeenten aan op het belang van het beperken van administratieve lasten en roepen ze daarnaast op om de OZB met maximaal de inflatiecorrectie aan te passen.

Bij aanbestedingen mogen de regels bovendien niet zo complex zijn dat kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onmogelijk imee kunnen dingen.

Infrastructuur & Ruimte

Op het gebied van bereikbaarheid zet de BZW - naast diverse regionale en lokale knelpunten - vooral in op de regio Eindhoven (Ruit, N279 en A67), uitbreiding van de A27 (knooppunt Hooipolder richting Gorinchem) en een snelwegverbinding Gent-Terneuzen. Daarnaast is de BZW direct betrokken bij InnovA58 en onderzoeken naar de mogelijkheden van ‘smart mobility’ voor het beter benutten van bestaande infrastructuur.

BZW pleit voor een selectieve uitgave van nieuwe bedrijventerreinen en meer aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van bestaande terreinen.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!