BZW vraagt provincie garanties voor werkbaar stikstofbeleid

  • Innovatie & MVO
  • Bron: BZW

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) wil dat de provinciale vergunningverlening voor industriële bedrijven rondom de Natuurbeschermingswet uit het slop wordt getrokken.

BZW vraagt provincie garanties voor werkbaar stikstofbeleid

Veel van die ondernemingen zitten immers vast in hun ontwikkeling als gevolg van het niet of vertraagd verlenen van deze vergunningen. In een brief van vandaag aan de Staten van Brabant uit de werkgeversvereniging in dit kader grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De BZW vraagt om de garantie dat de PAS de Brabantse industrie echt helpt en wil daarover concrete afspraken maken.

Het doel van de PAS is ontwikkelruimte zekerstellen en procedures versnellen terwijl stikstofuitstoot wordt gereduceerd. Overheden werken aan herstel van Natura2000-gebieden en bedrijven nemen maatregelen zoals het inzetten van schonere productietechnieken. Een deel van de daling van de stikstofneerslag mag worden ingezet voor de groei van bedrijvigheid. Naast een schonere natuur, moet de PAS dus ruimte bieden voor de ontwikkeling van nieuwe en bestaande economische activiteiten die worden vergund in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Onverantwoord

De BZW onderschrijft het belang van een goede balans tussen natuur en economie. Om de grote ambities van de provincie Noord-Brabant waar te maken, is een sterk bedrijfsleven echter onontbeerlijk. De Brabantse welvaart en welzijn wordt voor een belangrijk deel gebouwd op onze industrie en de mate waarin industriële bedrijven zich nationaal en internationaal kunnen ontplooien. Het is dan ook onverantwoord dat zij, zoals nu het geval is, worden geremd in hun ontwikkeling door het niet en vertraagd verlenen van milieuvergunningen. Met de PAS moet hier verbetering in komen. De aanloop naar het PAS-programma biedt de BZW echter nog weinig vertrouwen.

Zekerheid

De uitstoot van stikstof van de industrie daalt en bedraagt slechts twee tot drie procent van het totaal. Het is dan ook niet vreemd dat de totstandkoming van de PAS bij de industriële leden van de BZW tot nu toe met de nodige scepsis wordt gevolgd, temeer omdat het programma te complex, versnipperd, theoretisch en tijdrovend is. Daarom vraagt de werkgeversvereniging, voorafgaand aan de vergadering van 6 februari waarin de Brabantse Staten wordt verzocht in te stemmen met de PAS, in een brief om de garantie van een werkbare invulling van de wet- en regelgeving. De BZW wil de zekerheid dat de vergunningverlening weer op gang komt en een praktijk die voorziet in de noodzakelijke ontwikkelruimte voor de industrie, ruimte om te innoveren en te groeien. Daarnaast wil de BZW, vanuit het oogpunt van het creëren van draagvlak onder de achterban, praktische en concrete afspraken maken over de voortgang binnen de provincie Noord-Brabant.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!