Conferentie samenwerking MVBO en MBO

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Zeeland

Een kleine 60 vertegenwoordigers namen deel aan de inspiratieconferentie VMBO-MBO.

Conferentie samenwerking MVBO en MBO

Op donderdag 3 maart hebben onder leiding van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ), Ed d'Hondt, een kleine 60 vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland deelgenomen aan een 'inspiratieconferentie VMBO-MBO'. De conferentie vond plaats op de ZEP-locatie van ROC Zeeland in Middelburg en stond in het teken van het versterken van de samenwerking binnen en tussen VMBO en MBO.

Masterplan VMBO-MBO
In zijn inleiding benadrukte Ed d'Hondt de noodzaak van samenwerking voor de kwaliteit en levensvatbaarheid van het Zeeuwse (voortgezet) middelbaar beroepsonderwijs en het belang daarvan voor Zeeuwse jongeren en de sociaal-economische ontwikkeling van Zeeland. Samenwerking tussen en binnen VMBO en MBO is in alle regio's van belang, maar binnen de Zeeuwse context met een krimpende beroepsbevolking en een afnemend aantal jongeren is intensieve samenwerking in de optiek van de Onderwijs Autoriteit urgent en noodzakelijk.

Om deze reden heeft de OAZ KPMG opdracht gegeven om een zogeheten 'Masterplan VMBO-MBO' op te stellen, dat de mogelijkheden en noodzakelijkheden van samenwerking binnen en tussen VMBO en MBO in beeld brengt. Bedoeling is om in juni op basis van de bevindingen van het Masterplan tot richtinggevende keuzes te komen samen met de betrokken onderwijsinstellingen ten aanzien van samenwerking en krachtenbundeling binnen het Zeeuwse VMBO en MBO.

Van krimp naar kracht
De inspiratieconferentie van 3 maart was bedoeld om direct betrokkenen te inspireren met voorbeelden van samenwerking uit andere regio's. De drie uitgenodigde sprekers Annemarie Machielsen (Noorderpoort College, Groningen), Leo Niessen (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg) en Max Hoefeijzers (Leerpark Dordrecht / Da Vinci College) benadrukten het belang van een vraaggerichte opstelling van onderwijsorganisaties in dienste van de behoeften van leerlingen, ouders, bedrijven en de lokale of regionale gemeenschap. De ultieme consequentie van een dergelijke dienstbare opstelling kan zijn, zo bleek uit de gepresenteerde voorbeelden, het overdragen van bevoegdheden aan een overkoepelende onderwijsorganisatie (vereniging) of zelfs het afstoten of opheffen van (onderdelen van) de eigen onderwijsinstelling.

Aan het eind van de conferentie concludeerde Ed d'Hondt dat de inspiratie¬doelstelling van de conferentie zonder meer geslaagd was en dat alle deelnemers aan de conferentie overtuigd lijken van de noodzaak om in de Zeeuwse situatie niet langer af te wachten en 'tot actie over te gaan'. Zijns inziens dient het motto hierbij te zijn: 'van krimp naar kracht'! Belangrijk daarbij is het om een 'gezamenlijke stip op de horizon' te hebben: Zeeland als een krachtige sociaal-economische agglomeratie tussen Antwerpen en Rotterdam met een kwalitatief hoogwaardige onderwijs¬infrastructuur, die in dienst staat van de Zeeuwse samenleving.

Maximale inspanning
Om dit toekomstbeeld te verwezenlijken zal van onderwijsbestuurders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in relatie tot het Masterplan in de komende maanden en jaren veel moed gevraagd worden. Lokale en provinciale overheden kunnen in de randvoorwaardelijke sfeer een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen scholen. De Onderwijs Autoriteit Zeeland zal zich maximaal inspannen om het proces van samenwerking tussen onderwijsinstellingen voor VMBO en MBO enerzijds en overheden anderzijds optimaal te laten verlopen.


Hannah Klompenhouwer, (0118) 631842, persberichtnummer 816

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!