Coronavirus: pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: RVO

Het kabinet neemt uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Coronavirus: pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigden het pakket dinsdag 17 maart aan de Tweede Kamer aan, bovenop de economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen.

Extra steun en soepeler voorwaarden

De bewindspersonen laten gezamenlijk weten: "In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen niet alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden."

Pakket maatregelen

De maatregelen omvatten onder meer:
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Onderdeel van de maatregelen van donderdag 12 maart was al een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), die versneld is opengesteld.

Banken kunnen aanmeldingen voor beide verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij RVO doen. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Bekijk de lijst van financiers die gebruikmaken van de BMKB.


Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen. Zodra dit bekend is leest u het op onze website.


Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Bedrijven uit deze sectoren kunnen deze inkomsten moeilijk inhalen wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor deze bedrijven. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Zodra er meer informatie over deze regeling is, leest u dat op onze website.

Andere maatregelen uit het pakket zijn:
•    Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
•    Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
•    Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
•    Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
•    Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Meer weten?

Lees over het gehele pakket aan maatregelen op Rijksoverheid.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!