De drie voortgangsrapportages Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland gereed

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Zeeland

Er wordt jaarlijks per deelgebied (Walcheren, Zak van Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen) een voortgangsrapportage opgesteld. Hierin is te lezen en te zien wat er staat te gebeuren en wat er tot nu toe is gerealiseerd.

De drie voortgangsrapportages Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland gereed

Achtergrondinformatie
Iets dat mooi is, daar moeten we zuinig op zijn. Daarom heeft het Rijk twintig gebieden in Nederland aangewezen als Nationaal Landschap. Dit zijn gebieden die typerend zijn voor de geschiedenis en het landschap van Nederland.
De drie deelgebieden Zak van Zuid-Beveland, Walcheren en West Zeeuws-Vlaanderen hebben elk unieke kernkwaliteiten, waardoor ze gezamenlijk de eretitel Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland mogen dragen.

Hoe kwam een project in aanmerking voor de subsidieregeling?
Formele subsidieaanvragen werden ingediend bij het loket Vitaal Platteland Zeeland. De aanvraag bestond uit een projectbeschrijving met kosten en financieringswijze en een ingevuld aanvraagformulier (het zogenaamde POP 2 formulier). Na een positief advies van de Kerngroep Nationaal Landschap volgde agendering in één van de drie bestuurlijke organisaties voor Nationaal Landschap. Tenslotte werd het subsidieverzoek met het bestuurlijke advies vanuit het deelgebied voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Bij de ontwikkelingen tot dusver zijn de volgende speerpunten te onderscheiden:
- Het betrekken van bewoners: hiertoe is het project van SLZ en IVN "EigenWijs Landschap" tot stand gekomen. Hiermee wordt enerzijds het nationaal Landschap via de methode 'leesbaar landschap' onder de aandacht gebracht van bewoners en scholieren en anderzijds worden de bewoners betrokken en aangezet tot activiteiten/projecten in hun directe omgeving. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkelopgave Nationaal landschap. Daarnaast zijn ook publieksevenementen e.d. georganiseerd. Uit de resultaten tot dusver blijkt dat dit een langzaam proces is.
- Het betrekken van ondernemers bij het Nationaal Landschap. Hiertoe zijn aanzetten gemaakt in de zak van Zuid Beveland en recent in West Zeeuws Vlaanderen.
- Bij de projecten is aangestuurd op het combineren van versterking kernkwaliteiten met een toeristische meerwaarde en profilering voor het Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn het landschappelijk wandelnetwerk dat in de drie deelgebieden is/wordt gerealiseerd, toeristische fietsroutes op basis van nationaal landschapsthema's, de uitbouw van de stoomtrein Goes Borsele tot toeristische hoofdstructuur in de Zak van Zuid-Beveland, ontwikkelingen in het kader van het Landfront op Walcheren en de Staats Spaanse Linies in West Zeeuws Vlaanderen..
- Ook is in overleg met de partners aangestuurd op zoveel mogelijk versterken en samenwerken bij het realiseren van projecten die meerdere doelen dienen (zoals kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie, toerisme, waterberging, ecologische verbindingen).

Downloaden van de drie voortgangsrapportages
U kunt de voortgangsrapportages downloaden via de website van de Provincie Zeeland, op de volgende pagina: www.zeeland.nl/verkort/nationaallandschap. In de rechterkolom vindt u de voortgangsrapportages.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!