Ede op weg naar een duurzamere gemeente

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Ede

Ede zet zich in voor duurzaamheid. Het college van burgemeester en wethouders presenteert daarvoor een uitvoeringsprogramma met tal van duurzame projecten.

Ede op weg naar een duurzamere gemeente

De gemeente gaat energie besparen, duurzame energie gebruiken, zorgen voor groene mobiliteit en grondstof uit afval halen. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De ambities van de gemeente reiken ver. Wethouder Leon Meijer: “De natuurlijke rijkdom van Ede moeten we behouden voor de generaties na ons. Ede moet een belangrijk landelijk voorbeeld worden voor alles op het gebied van duurzaamheid.”

Startnotitie

In de eerdere startnotitie Duurzaamheid staat het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid geschetst. Dat is voorgelegd aan de gemeenteraad, maatschappelijke partners en inwoners. In een beeldvormende bijeenkomst en door het raadplegen van het inwonerspanel is het uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt. Een werkgroep uit de gemeenteraad leverde eveneens een bijdrage.

Energie

Het uitvoeringsprogramma, dat loopt tot 2019, gaat over energie, mobiliteit, wonen en afval. Bij energie gaat de gemeente straks met een zogeheten routekaart na wat de beste manier is om energieneutraal te worden. Ook komt er voor energie een platform Ede Energieneutraal. Dat is nodig voor draagvlak en voor het organiseren van denk- en daadkracht.

Verder moet in 2020 20 procent van het energieverbruik in Ede duurzaam worden opgewekt. Het warmtenet gaat bijdragen aan het halen van dit doel. In 2020 moeten 20.000 woningen op dit net zijn aangesloten. Daarnaast zet Ede extra in op zonne-energie, ook op eigen gemeentelijke gebouwen.

Mobiliteit

Bij mobiliteit gaat het om minder, maar vooral om schone en vervangende mobiliteit. Bij het laatste zet de gemeente in op het gebruik van de fiets. En wil in de race gaan voor de titel Fietsstad 2018. Verder blijven we elektrisch rijden en het rijden op alternatieve brandstoffen stimuleren.

Bestaande bouw

Voor particuliere woningeigenaren is nu een subsidie voor woningisolatie beschikbaar. Dit is niet voldoende om de doelstelling van gemiddeld 1,5 procent energiebesparing per jaar te halen. Daarom kiest Ede voor een meer actieve aanpak, gericht op de oudere buurten. Daar valt de meeste energiewinst te halen. Met voorbeeldwoningen in die buurten krijgen inwoners zicht op mogelijkheden om hun eigen huis aan te pakken. Het kan gaan om isolatiemaatregelen, maar renovatie naar energieneutraal of ‘Nul op de Meter’ is nog beter. Om dit te kunnen betalen, gaat de gemeente onderzoeken of de regeling voor duurzaamheidsleningen verruimd kan worden.

Nieuwbouw

Bij de selectie van ontwikkelaars voor de kazerneterreinen wordt duurzaamheid als selectiecriterium opgenomen. Ook onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van aansluiting van - delen van de - kazerneterreinen op het warmtenet.

Afval

Door huishoudelijk afval zoveel mogelijk apart in te zamelen, kan het daarna weer als grondstof worden gebruikt. Afval gaat dus niet langer in de verbrandingsoven. Dit maakt het waard om afval te scheiden, op te werken, te hergebruiken en te recyclen. In een deel van het buitengebied van Ede is al een proef gestart om zo min mogelijk restafval in te zamelen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!