Eerste stap MER-procedure verbreding A1 Apeldoorn - Azelo

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Regio Stedendriehoek

Tussen 2017 en 2028 wordt de A1 op het traject Apeldoorn – Azelo in beide richtingen met een extra rijstrook uitgebreid. Dit gebeurt in twee fasen. Ook worden spitsstroken omgebouwd tot permanente rijstroken.

Eerste stap MER-procedure verbreding A1 Apeldoorn - Azelo

In dit kader liggen van 12 december 2014 t/m 7 januari 2015 het voornemen voor het opstellen van het MER en de notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage.

De aankondiging van het voornemen om een MER op te stellen is de eerste stap in de te doorlopen m.e.r.-procedure. Samen met de aankondiging van het voornemen ligt ook de notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Een ieder kan hierop een zienswijze indienen.

Van belang voor bereikbaarheid en leefbaarheid

Overheid en bedrijfsleven zijn blij met deze volgende stap in de richting van een betere doorstroming op de A1. Jos Penninx, portefeuillehouder bereikbaarheid van de regio Stedendriehoek en burgemeester van het aan de A1 gelegen Voorst, hierover: "De verbreding van de A1 is niet alleen van belang voor de bereikbaarheid maar ook voor de leefbaarheid van de aanliggende gemeenten. Bij problemen op de A1 wijkt het verkeer uit naar de lokale wegen en zorgt daar voor overlast. Dat zal met de capaciteitsuitbreiding een stuk verminderen. De regio Stedendriehoek wil samen met het rijk, de provincies Gelderland en Overijssel en regio Twente de A1 verbreden. In de bestuursovereenkomst van 31 oktober 2013 hebben deze partijen afspraken gemaakt over een voorkeursalternatief voor de verbreding, financiering en fasering van de capaciteitsuitbreiding".

Economische voordelen

Ook de transportsector is uiteraard blij met deze stap. Jules Menheere, managing director Vos Transport Deventer, ziet uit naar de plannen voor de verbreding van de A1. "Een goede doorstroming op de A1 levert aantoonbare economische voordelen op voor de hele logistieke sector en daarmee ook voor de regio als geheel. Dit is een sterke stimulans voor onze ambities voor de komende jaren."

Zienswijzen

Tijdens de inzageperiode kunnen zienswijzen ingediend worden. Zienswijzen kunnen bijvoorbeeld gaan over zaken die men onderzocht wil zien of aandachtpunten die men de onderzoekers wil meegeven bij het opstellen van het MER. Bij het opstellen van het MER zullen de binnengekomen zienswijzen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau worden betrokken.

Reacties indienen

De reactieperiode loopt van 12 december 2014 t/m 7 januari 2015. Zienswijze kunnen digitaal gestuurd worden via www.platformpartipatie.nl/a1-apeldoorn-azelo. Schriftelijk reageren kan ook. Dat kan aan de Directie Participatie, A1 Apeldoorn - Azelo, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!