Eerste Voortgangsrapportage PSEB vastgesteld

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland heeft de eerste Voortgangsrapportage vastgesteld van het Provinciaal sociaal-economisch beleidsplan (PSEB) 2009-2012.

Dit document omvat ook het Jaarplan 2010.
Hierin is opgenomen wat de provincie met de voorgenomen acties uit 2009 heeft gedaan en wat er op stapel staat voor 2010.
Het PSEB 2009-2012 'Versterken, Vernieuwen, Verbinden: Een duurzaam perspectief voor de Zeeuwse economie' is samen met het eerste Jaarplan (2009) in mei 2009 vastgesteld.
Zoals de titel van het beleidsplan al aangeeft, werkt de provincie door de uitvoering van het PSEB aan het versterken waar Zeeland goed in is, vernieuwen waar nieuwe kansen zich voordoen en kansen creëren door het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren van de Zeeuwse economie.
In het PSEB zijn acht beleidsprogramma's opgenomen rond de thema's Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Kennis, Innovatie en Ondernemerschap, Zorgeconomie, Energie en Klimaat, Havens en Industrie, Recreatie en Toerisme, Landbouw, Visserij en Aquacultuur.


Het afgelopen jaar is een groot aantal acties uitgevoerd; een selectie:

•Onderwijs/arbeidsmarkt: het Mobiliteitscentrum regio Zeeland is n.a.v. de economische crisis samen met de diverse partners opgericht ter ondersteuning van de nadelige effecten van de kredietcrisis voor het bedrijfsleven;
•Zorgeconomie: Project ViaZorg om het dreigende tekort aan zorgpersoneel op de Zeeuwse arbeidsmarkt zo veel mogelijk te voorkomen;
•Energie & Klimaat en Havens & Industrie: Subsidieverlening aan Biobase Europe zodat de inrichting van de proeffabriek en de bouw van het opleidingscentrum van start konden gaan en het opstellen van een visiedocument met actieplan over biobased economy/groene grondstoffen;
•Landbouw: Kennisdatabank Consumententrends van de Stichting Afzetbevordering Ui. Door marktinformatie via een databank te delen kan de uiensector zijn internationale concurrentiepositie verstevigen.
•Voor recreatie en toerisme is in 2009 het eerste ECOXXI-keurmerk voor een "duurzame regio" door FEE international uitgereikt aan de gemeente Schouwen-Duiveland.
•Visserij/aquacultuur: algenkweek in tuinbouwkas. In het tuinbouwbedrijf van Lans Aquacultura zullen tussen de tomaten algen gekweekt worden in gesloten systemen (fotobioreactoren).
•Kennis, Innovatie en Ondernemerschap: project Microstarter Zeeland. Kleine starters en doorstarters kunnen microfinanciering en begeleiding krijgen. Zeker in de huidige economische situatie is dit een belangrijk hulpmiddel in de stap naar ondernemerschap.

Alhoewel het merendeel van de acties uit de 8 beleidsprogramma's op schema ligt vraagt een beperkt aantal acties de komende periode aandacht omdat ze wat achterlopen op de planning. De oorzaak ligt veelal in het economisch klimaat waardoor initiatieven wel in de pijplijn zitten maar nog niet tot concrete investeringen of uitvoering hebben kunnen leiden of waardoor andere prioriteiten zijn gesteld.


In 2009 zijn naast de veelheid aan acties in PSEB-jaarplan o.a. ook de volgende zaken uitgevoerd:

•De uitvoering van het plan van aanpak voor de economische crisis "Sterker en Duurzamer".
•De evaluatie van de NV Economische Impuls Zeeland, eind 2006 opgericht met als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei van werkgelegenheid, door de uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeerders van buiten Zeeland. Eind 2009 is een evaluatie uitgevoerd met voorstel tot continuering, inclusief een aantal aanbevelingen ter implementatie in de organisatie.
•Innovaties waarbij Zeeland met betrekking tot waterbouwkunde en waterbeheer een voorbeeldgebied en showroom wil zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!