Eindvoorstel tracé hoogspanningsverbinding naar minister Kamp

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

De afgelopen weken hebben gemeenten, provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant in een kort tijdbestek een intensief proces doorlopen om te komen tot een tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV dat zo goed mogelijk recht doet aan de verschillende belangen.

Eindvoorstel tracé hoogspanningsverbinding naar minister Kamp

Als resultaat van dit proces wordt een aantal zaken aan minister Kamp gevraagd. Ten eerste om een combinatie van bundeling met A17, EZ tracé (zuidelijk tracé met optimalisaties), bundeling met A59 en vervolgens aansluiting ten zuiden en westen van de bestaande 380 kV verbinding mee te nemen in de procedure voor de milieueffectrapportage (MER). De gemeenten Loon op Zand, Dongen en Drimmelen hebben aangegeven niet in te kunnen stemmen met dit tracé.

Ten tweede wordt naast bovenstaand nieuw tracé ook aan de minister gevraagd om een optimalisatie van het door de minister voorgenomen zuidelijk tracé in de MER procedure mee te nemen. Uitgegaan wordt van optimalisatie op een aantal trajecten tussen Halderberge en Tilburg.

Tenslotte wordt aan de minister gevraagd om aandacht te besteden aan het verwijderen van de bestaande 150 kV verbindingen. Met name aan de verbindingen die over woonwijken lopen.

Vervolgproces

De betrokken gemeenten, Regio West-Brabant (RWB) en de provincie vragen de minister nadrukkelijk om de regio te betrekken bij de toetsing, eventuele optimalisaties en de verdere uitwerking van het tracé. Omdat ook inwoners en andere belanghebbenden zich zeer betrokken voelen bij de uitwerking en de realisatie van de hoogspanningsverbinding wordt ook voor hun inbreng bijzondere aandacht gevraagd.

Voorgenomen besluit

Op dinsdag 3 februari 2015 heeft een afvaardiging van de bestuurders uit de regio met minister Kamp gesproken over zijn voorgenomen besluit met betrekking tot een tracéwijziging van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV tussen Roosendaal en Tilburg.

Tijdens dit gesprek heeft de regio kenbaar gemaakt dat er op basis van deze besluitvorming en de ontvangen informatie, zowel qua proces als qua inhoud, onvoldoende draagvlak is voor het voorgenomen besluit. Minister Kamp heeft de regio en bewoners(groepen) vervolgens de mogelijkheid gegeven om op basis van de door het ministerie geformuleerde uitgangspunten andere tracés (op hoofdlijnen) in te brengen.

Minister besluit

De minister is en blijft uiteindelijke degene die het besluit voor het definitieve tracé neemt. Hij zal voor de zomer van 2015 beslissen of en zo ja welke van de door de regio en bewoners(groepen) ingediende tracés in vergelijking met het zuidelijke tracé zullen worden betrokken bij de besluitvorming.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!