Epe stelt een ambitieus waterplan op.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: www.veluweland.nl

Het water wordt gezien als de 'blauwe motor' van de gemeente Epe.

Epe stelt een ambitieus waterplan op.

Waterplan Epe, dat in afstemming met Waterschap Veluwe en Vitens wordt opgesteld, beoogt herstel van sprengen en beken, het ontvlechten van schoon en vuil water, inzetten op nieuwe kansen voor water zoals energiewinning.

De raad stelde 45.000 euro beschikbaar voor de plankosten en projectleiding. Het waterschap betaalt 50 procent van de plankosten. Voor de uitvoering moet een extra krediet komen. Daarbij houdt men rekening met een eventuele verdeling onder de partners en mogelijke subsidies waar de maatregelen voor in aanmerking komen.

Het plan dient als beleidskader voor riolering, ruimtelijke ordening, milieu-, groen- en waterbeheer Het erkent dat water als ‘blauwe motor’ van centraal belang is voor de gemeente. De waterlopen vanaf de Veluwe vormen een belangrijk onderdeel van deze ‘motor’. Men borgt de cultuurhistorie van de waterlopen en versterkt de belevingswaarde. De gemeente voldoet zo in 2015 aan de basisinspanning voor het afkoppelen van hemelwater. Het plan beoogt onder meer ook het zichtbaar maken van de Dorpsbeken. Voor het winnen van energie uit water is nog geen geld beschikbaar gesteld. Men rekent op het meeliften met andere projecten. De inspanningsverplichting krijgt vorm in het in 2011 op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan. Er volgt nog een inspraakavond.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!