EZ wijst bezwaar tegen proefboringen methaangas af

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Het Ministerie van Economische Zaken verleent Queensland Gas Company Limited een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen in Gelderland en Overijssel. De provincie maakte bezwaar hiertegen op gronden die te maken hebben met bescherming van het landschap, natuur en milieu.

EZ wijst bezwaar tegen proefboringen methaangas af

Daarnaast vindt de provincie dat er klimaatcompensatie moet plaatsvinden als er toch geboord wordt.

Het ministerie heeft alle gronden van de provincie Gelderland afgewezen en verwijst daarbij naar bestaande wetgeving. Gedeputeerde Staten beraden zich op de mogelijkheid om in beroep te gaan. Ze vinden dat aan het exploreren van fossiele brandstoffen, waar methaangaswinning onder valt, klimaatcompensatie verbonden moeten worden. De fossiele brandstoffen zorgen voor een hoge emissie van CO2. Deze emissie zorgt mede voor de klimaatverandering waardoor ontregeling van het weer plaatsvindt met alle gevolgen voor voedselproductie en leefbaarheid op de langere termijn. De provincie zet in op duurzame energie opwekking uit wind, biomassa, bodemenergie en zonne-energie.

Vergunning
Queensland Gas Company Limited gaat op zoek naar de mogelijkheden om steenkoolgas (methaangas) te winnen uit de diepe aardlagen. Ook onderzoekt het bedrijf de commerciële haalbaarheid om deze gas te winnen uit de diepe aardlagen. De gaswinning zou gekoppeld moeten worden aan CO2 opslag. De vergunningsaanvraag omvat de Achterhoek, het oostelijk deel van de Veluwe, de steden Apeldoorn en Zutphen, het oostelijk deel van het Rivierengebied, de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De precieze begrenzing van het vergunningsgebied is nog niet duidelijk. De vergunning geldt voor waarschijnlijk vier jaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!