In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Voor de call is budget voor acht projecten van elk 50.000 euro.

Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor innovatieve internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de agrifoodsector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel is om een antwoord te vinden op een lokale systeemvraag. Een systeemvraag is een vraag die alleen opgelost kan worden als bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen een bijdrage leveren.

Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. Resultaten uit eerdere calls wijzen uit dat Seed Money Projecten een goede methode zijn om kansen in beeld te brengen en netwerkpartners te vinden. Alle internationale PPS-projecten die in 2014 een positieve beoordeling hebben gekregen, zijn voortgekomen uit Seed Money-initiatief. In de PPS-projecten werken de consortia nu aan de beantwoording van concrete onderzoeksvragen die uit Seed Money-projecten zijn voortgekomen.

Budget

Per project is een budget beschikbaar van 50.000 euro (incl. BTW en TKI-toeslag). Met dit bedrag kan de indiener experts van Wageningen UR inhuren. Er is budget gereserveerd voor acht projecten.

Voor wie? U kunt een projectvoorstel indienen als uw idee:

  • Past binnen de kaders van het innovatiecontract.
  • Innovatief is: het versterkt de lokale voedselketen en bevordert nieuwe marktkansen van Nederlandse bedrijven.
  • Een multilaterale aanpak betreft en kan worden hergebruikt voor andere markten.
  • Een aanvraag betreft van het bedrijfsleven en/of een EZ Landbouwraad uit het betreffende land.
  • Een lokale vraag betreft die kan worden gepersonificeerd of aantoonbaar wordt ondersteund door lokale vertegenwoordigers van die vraag.
  • Een betrokkenheid van meer dan een Nederlandse mkb-ondernemingen heeft.
  • Bijdraagt aan verbetering van lokale economische, maatschappelijke, wetenschappelijke aspecten.
  • Een publiek-private samenwerking betreft, waarbij relevante ondersteuning vanuit overheid en kennisinstelling noodzakelijk is.

Uw idee krijgt een hogere prioritering als het gericht is op de door de Topsector Agri & Food geprioriteerde markten (China, Indonesië, Brazilië, Mexico, Nigeria, Zuid-Afrika, Rusland (na boycot)) of kandidaat-markten (India, Zuid-Korea, Japan, Ethiopië, Roemenië, Chili, Colombia, Peru, Vietnam, Tanzania, Taiwan, Thailand). U bent verplicht een openbare eindpresentatie te verzorgen.

Beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de themacommissie Internationaal van het TKI Agri & Food. Deze rankt de voorstellen op basis van bovengenoemde aspecten. Het TKI Agri & Food adviseert over de inzet van het beschikbare budget.

Aanvragen

Een aanvraag legt u vast op maximaal 4 A-4tjes. Het format is hier te vinden. U kunt uw aanvraag tot en met 15 maart 2015 indienen (TKI Agri & Food, Postbus 557 6700 AN Wageningen of digitaal via info@tki-agrifood.nl).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Willie van den Broek, thematrekker Internationaal, telefoon 0317-481317.