Fontys met twee academies naar Spoorzone

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen verhuist Hogeschool Journalistiek en Academy for Creative Industries naar de Spoorzone. Dit zijn Marcel Wintels, voorzitter College van Bestuur van Fontys Het bestuur van Fontys heeft besluiten genomen over de huisvestingsplannen voor Eindhoven en Tilburg.

Fontys met twee academies naar Spoorzone

In Eindhoven wordt de campus Rachelsmolen vernieuwd waarmee een grote kwaliteitsimpuls gegeven wordt aan de huisvesting en de onderwijsomgeving. In Tilburg zet Fontys de stap naar de Spoorzone met de Hogeschool voor Journalistiek en de Academy for Creative Industries.

Eindhoven
Fontys gaat haar huisvesting in Eindhoven stevig vernieuwen. Campus Rachelsmolen gaat op de schop. Zo wil Fontys een aantrekkelijk verblijfsgebied voor studenten en medewerkers creëren en een samenhang aanbrengen in de nieuwe en bestaande gebouwen. De campus wordt opgetrokken rondom een centraal groen hart.

Nieuwbouw
Er zal - in lijn met eerdere plannen - nieuwbouw komen die bestaat uit vier lagen met hoogteaccenten en die gekenmerkt wordt door transparantie en zichtbaarheid naar de omgeving. Parkeergelegenheid verhuist in de plannen van het hart van de campus naar de rand. Om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden, verrijst aan de zijde van de Veldmaarschalk Montgomerylaan een parkeergarage. De nieuwbouw op Rachelsmolen, waaronder de parkeergarage, met een totaal investeringsvolume van circa € 60 miljoen moet in 2016 zijn afgerond.

Spoorzone in Tilburg
Met betrekking tot Tilburg is besloten om een tweetal instituten, te weten Journalistiek en de Academy for Creative Industries te gaan vestigen in de Spoorzone, direct bij het station.Fontys | Afbeelding van Spoorzone De eerder ook onderzochte en beoogde variant waarin alle Tilburgse opleidingen (met uitzondering van het kunstcluster) in de Spoorzone gevestigd zouden worden, is niet haalbaar gebleken. De daarmee samenhangende risico’s zijn te groot bevonden. De variant waartoe thans besloten is houdt in dat  Fontys Hogeschool Journalistiek en Fontys Academy for Creative Industries zich rond 2016 op het terrein van de voormalige NS-werkplaats zullen vestigen. De verhuizing brengt zo'n 3000 studenten en 250 medewerkers naar het Spoorzonegebied. Het ruimtebeslag wordt op 12.000 m² bruto vloeroppervlakte geschat. Fontys realiseert voor circa 30 miljoen euro aan nieuwbouw in de Spoorzone.

Verkoop locaties
Fontys Hogeschool Journalistiek is nu nog gehuisvest op de Prof. Gimbrèrelaan, Fontys Academy for Creative Industries is gevestigd op campus Stappegoor. De plek die daar vrijkomt, wordt ingenomen door Juridische Hogeschool Avans-Fontys, nu nog met de Meerkoldreef als locatie. De gemeente is bereid de twee vrijkomende locaties (Meerkoldreef en Prof. Gimbrèrelaan) van Fontys over te nemen, hetgeen noodzakelijk is om de stap naar de Spoorzone verantwoord te kunnen maken.

Innovatieve leeromgeving
De gemeente Tilburg wil de stadscampus in de Spoorzone verder gestalte geven en zet onder meer in op verplaatsing van de bibliotheek (Tilburg Centrum) naar die locatie. De ambitie is om er in gezamenlijkheid een werkelijk innovatieve en synergetische leeromgeving annex verblijfsgemeenschap te creëren. Daar waar onderwijs, informatievoorziening, ondernemerschap, cultuur en technologische mogelijkheden in alle opzichten samenkomen. Die vanuit maatschappelijk, cultureel en economisch perspectief een bruisende Stadscampus wordt waar kennis gedeeld en opgedaan wordt; waar jongeren, stadsbewoners en studenten elkaar ontmoeten. Een biotoop van samenwerking en ontmoeting tussen onderwijs, ondernemerschap, cultuur, informatie en beleving.  Een campus anno de 21e eeuw.

Huisvestingslasten
Deze meerjaren-huisvestingsbeslissingen in Eindhoven en Tilburg zullen een forse financiële investering vragen en een belangrijke kwaliteitsimpuls betekenen, passend bij een hogeschool die compromisloos voor kwaliteit kiest. Fontys biedt daarmee ook de komende tientallen jaren een aansprekende studeer- en werkomgeving. Hoewel de investeringen groot zijn, zal door het maken van slimme keuzes de uitwerking en inpassing hiervan zodanig moeten zijn dat deze investeringen niet zullen leiden tot structureel hogere huisvestingslasten. Een betere benutting van meters alsmede synergie door samenwerking bieden hiervoor belangrijke mogelijkheden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!