Geen economisch herstel 2012

Nederlandse ondernemers verwachten dat het vierde kwartaal niet slechter wordt dan het voorgaande kwartaal. Een herstel van de economie dit jaar is uitgesloten.

Geen economisch herstel 2012

Een meerderheid denkt dat de omzet gelijk blijft. Maar omdat het derde kwartaal tegenviel, zal het laatste kwartaal van 2012 gelijkstaan aan een daling van de reële groei. Dat blijkt uit de COEN-enquête.

Omzetdaling

Ongeveer 20 procent van de ondernemers verwacht een omzetdaling, tegenover 25 procent die juist een stijging verwacht. Een meerderheid gaat ervan uit dat de omzet gelijk blijft. Per saldo is de omzetverwachting voor het vierde kwartaal slechter dan een jaar geleden.
Voor in de bouwsector verwacht bijna de helft van de ondernemers minder omzet te behalen ten opzichte van het derde kwartaal.

Winstverwachtingen

De concurrentiepositie op de Nederlandse markt blijft in het vierde kwartaal onveranderd. Dat verwacht 70 procent van de bedrijven. Een derde van de ondernemers –in de volle breedte van het bedrijfsleven, in alle sectoren en provincies- meldde een verslechtering van de winstgevendheid. Sinds het vierde kwartaal van 2009 zijn de winstverwachtingen niet zo negatief geweest. Ruim een kwart van de ondernemers verwacht in 2012 een afname van de investeringen ten opzichte van het vorige jaar.

Personeelssterkte

Ook de werkgelegenheid neemt af. Zo'n 15 procent van de bedrijven meldde een daling over het derde kwartaal. Bij twee derde bleef de personeelsbezetting nagenoeg ongewijzigd. Voor het vierde kwartaal verwacht 20 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte.

Belemmeringen

Evenals in het derde kwartaal gaf ruim 60 procent van de ondernemers aan belemmeringen te ondervinden bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten. Afnemende vraag naar producten en/of diensten geldt als belangrijkste belemmering (33%), gevolgd door financiële beperkingen (12%).

COEN


De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, MKB-Nederland, VNO-NCW, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt met de vraagstelling en in de analyse ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!