Gemeente Moerdijk start met het opstellen Nota Economisch Klimaat

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Moerdijk

Deze nota is één van de drie ‘paraplunota’s’ die voortkomen uit de strategische visie, de raadsagenda en de collegeagenda. In de Nota Economisch Klimaat worden de economische ambities en doelen van de gemeente uitgewerkt. Moerdijk wil de economische mogelijkheden om een belangrijk industrieel-logistiek knooppunt te worden optimaal benutten. Die mogelijkheden liggen er voor de regio, maar ook landelijk en zelfs internationaal.

Gemeente Moerdijk start met het opstellen Nota Economisch Klimaat

Dat betekent investeren in economische ontwikkeling op dat terrein, maar wel op een duurzame manier, zonder daarbij in te boeten aan leefbaarheid en vooral veiligheid. Naast deze ambitie heeft de gemeente bijzondere aandacht voor de ‘lokale bedrijvigheid’. Zodat er voldoende werkgelegenheid is en blijft op de lokale bedrijventerreinen, in de kernen en in het buitengebied. Ook wil de gemeente het belang van bedrijfsleven en industrie voor gemeente en bewoners benadrukken. Ze hebben een belangrijk aandeel in het op peil houden van het voorzieningenniveau in alle kernen. In de Nota Economisch Klimaat worden deze ambities uitgewerkt en vertaald in een uitvoeringsprogramma.

Plan van aanpak
Voor het opstellen van de Nota Economisch Klimaat is een startdocument opgesteld. Dit is een plan van aanpak, waarin staat omschreven wat, wanneer, hoe, met wie en voor welk budget de actualisatie van het economisch beleid plaatsvindt. In het plan is opgenomen dat de Nota deels volgens een interactief proces opgesteld wordt.  Het uiteindelijke document bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  1. Waar we nu staan: Economisch profiel van de gemeente
  2. Wat er op ons af komt: trends en ontwikkelingen
  3. Waar we naar toe willen: Ambities, doelstellingen en actielijnen
  4. Wat we daarvoor gaan doen: Uitvoeringsprogramma
  5. Hoe we volgen hoe het gaat: Opzet Economische monitor


Havenvisie
De Nota moet duidelijk maken hoe invulling wordt gegeven aan de positie van Moerdijk ‘aan het roer’, zoals omschreven in de Strategische visie en Collegeagenda. Belangrijke input daarvoor is de Havenvisie Moerdijk, die tegelijkertijd wordt opgesteld. Deze Havenvisie is een voornamelijk door gemeente en provincie op te stellen visie op de potentie van het industrie- en havengebied gezien de strategische ligging in de Rijn-Schelde Delta.

Paraplunota’s
De gemeente Moerdijk streeft naar volledige beleidsontwikkeling voor de verschillende terreinen. Bij aanvang van de huidige collegeperiode in 2010 werd daarom gekozen een drietal overkoepelende beleidsnota’s op te stellen, de zogenaamde paraplunota’s. Deze nota’s kijken over gerelateerde thema’s heen naar de langere termijn. De paraplunota Economisch Klimaat heeft dan ook een bredere scope dan het huidige economisch beleid. Zo worden er nu nadrukkelijk relaties gelegd met  andere beleidsvelden, zoals mobiliteit, wonen en veiligheid. Naast de paraplunota Economisch Klimaat worden twee andere paraplunota’s opgesteld onder de noemers Duurzaamheid en Maatschappij.


De raad besluit op 15 september over het plan van aanpak voor de Nota Economisch klimaat.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!