Gemeentes in de stadsregio willen behoud van autonomie in stedelijke regio

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Samenwerking in de Stadsregio Arnhem Nijmegen moet verder verbeterd worden.

Gemeentes in de stadsregio willen behoud van autonomie in stedelijke regio

Bij de voorgestelde wijzigingen van het binnenlands bestuur dient de samenwerking binnen de stedelijke regio Arnhem Nijmegen verder verbeterd te worden. Inclusief de specifieke taken, bevoegdheden en de daaraan gekoppelde middelen. Een rol voor de provincie Gelderland kan hierbij in de toekomst nadrukkelijker van toegevoegde waarde zijn. Dat heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de stadsregio vandaag in een brief aan de ministers Donner en Schultz-Van Haegen bepleit. De brief is tevens verzoek om hierover met de bewindspersonen in gesprek te gaan.

In het regeerakkoord van dit kabinet staat dat de WGRplus wordt afgeschaft. Hieraan wordt door de minister van BZK gewerkt. Hij heeft aangegeven dit voornemen als onderdeel van een herziene visie op het binnenlands bestuur uit te werken. Tevens heeft de minister de regio's zelf gevraagd hier ook hun oplossingen voor aan te dragen. De brief van het DB wil hier een bijdrage aan leveren. Het is daarbij van cruciaal belang dat de nu aan de samenwerkende gemeenten toegekende taken, bevoegdheden en rijksmiddelen, ook op lokaal niveau gehandhaafd blijven.

De opgaven voor mobiliteit, economie en ruimte manifesteren zich op het schaalniveau van de stedelijke regio's. Daar wordt het geld verdiend en daar pakken gemeenten zelf ruimtelijke ontwikkelingen en de bijbehorende mobiliteitsaanpak aan. Zo dicht mogelijk bij de burger, een centraal uitgangspunt in het regeerakkoord. Het bestuur van de stadsregio pleit voor het verder versterken van de intergemeentelijke samenwerking op dat schaalniveau, in de vorm van verlengd-lokaal bestuur.

Dat daarbij het provinciaal bestuur intensiever wordt betrokken kan tot toegevoegde waarde leiden.

Met name op het terrein van de mobiliteitstaken is het noodzaak de bestaande taken, bevoegdheden en middelen te handhaven en zelfs te versterken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inzet van de door de autobezitters in de stadsregio opgebrachte opslag op de motorrijtuigenbelasting.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!