Gezamenlijke visie Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Twente

Doel: het verkrijgen van inzicht in de huidige en toekomstige bedrijventerreinenmarkt.

Gezamenlijke visie Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente

De colleges van B&W van de vijf Netwerkstad Twente gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal) hebben besloten de gezamenlijke visie Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente voor te leggen aan de gemeenteraden. In de Visie bedrijventerreinen is vastgelegd hoe voor de periode 2010-2020 de vijf gemeenten de ontwikkeling van hun bedrijventerreinen op elkaar willen afstemmen op basis van de vraag en aanbod analyse die voor de visie is gemaakt. Eerder al had het bestuurlijk overleg Ruimte, Economie en Grondzaken van Regio Twente Netwerkstad ingestemd met de Visie bedrijventerreinen. De gezamenlijke bedrijventerreinenvisie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de individuele gemeenteraden van de vijf Netwerkstad gemeenten.

De visie sluit aan bij de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsagenda zoals die voor de Netwerkstad in 2009 is vastgesteld.

Daarnaast heeft de provincie Overijssel aan gemeenten gevraagd een bedrijventerreinenvisie op te stellen. Daarin staat hoe de bedrijventerreinenprogrammering (binnen de gemeente) wordt ingevuld en hoe die wordt afgestemd met buurgemeenten. 

Uitgifte en acquisitie

In de visie Bedrijventerreinen Netwerkstad, waar een onderzoek van adviesbureau Ecorys aan ten grondslag ligt, is aangegeven hoe, voor de periode 2010-2020, de vijf gemeenten de ontwikkeling van hun bedrijventerreinen op elkaar willen afstemmen. Deze visie omvat een heldere analyse van de vraag, van het bestaande en geplande aanbod, de confrontatie van vraag en aanbod, de programmering en de realisatiestrategie. De visie bevat een totaaloverzicht van de (plan)voorraad aan bedrijventerreinen en van de te verwachten uitgifte. De visie is gebaseerd op/gaat uit van een goede aansluiting/match tussen vraag en aanbod in de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen in de 5 Netwerkstadgemeenten. Om dit te realiseren willen de vijf gemeenten de uitgifte van bedrijventerreinen en de acquisitie van bedrijven gezamenlijk afstemmen. Daarnaast wordt er inzet gepleegd om bestaande terreinen op zo’n niveau te houden dat bedrijven vanwege ruimtelijke kwaliteit alleen niet zullen gaan verplaatsen. In eerste instantie wordt ingezet om de bestaande voorraad en herstructureringslocaties uit te geven. Daar waar geen of onvoldoende voorraad is, zullen de ‘harde’ plannen worden ingezet. De bestaande ‘zachte’ plannen voor bedrijventerreinen zullen tot de evaluatie over 3 jaar, niet verder ontwikkeld worden.

 Vraag en aanbod naar terreinen

Om de toekomstige ruimtebehoefte naar bedrijventerreinen voor 2010-2020 en 2020-2030 in beeld te brengen voor de Netwerkstad Twente is gebruik gemaakt van drie prognosemethoden.

Naast de autonome werkgelegenheidsontwikkeling adviseert Ecorys bij de planning van bedrijventerreinen rekening te houden met frictieruimte, verlies van ruimte op bedrijventerreinen door transformatie naar een woonfunctie, en het aanhouden van een strategische reserveruimte,de zogenoemde ijzeren voorraad. Dit betekent voor de Netwerkstad boven de in het TM+scenario gehanteerde autonome ruimtevraag, een totale ruimtebehoefte naar bedrijventerreinen van 324 hectare in de Netwerkstad Twente tot 2020.

 Aanbod

In totaal beschikt Netwerkstad Twente over ongeveer 170 netto hectare aan terstond uitgeefbaar bedrijventerrein. In Netwerkstad wordt momenteel en in de toekomst bedrijventerrein geherstructureerd met als beoogd resultaat een ruimtewinst van 65 hectare. Daarnaast bestaan er harde plannen, die plannen waarvan het bestemmingsplan klaar of bijna definitief is. In totaal bevatten die plannen ca. 129 hectare, waarvan 40 hectare na 2020, voor de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein.

Duurzaamheid centraal

Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om zowel de kwaliteit op de terreinen als om de locatiekeuze en de landschappelijke inpassing van nieuwe terreinen. Met betrekking tot de bedrijventerreinen zijn verschillende locatiescans uitgevoerd die ook specifiek naar duurzaamheid kijken. Zo zorgen de Netwerkstad-gemeenten ervoor dat bij de herstructurering van bestaande en planning van nieuwe bedrijventerreinen specifiek aandacht wordt besteed aan milieuzonering en externe veiligheid. Naast aandacht voor sanering van ongewenste situaties moet niet uit het oog worden verloren dat bedrijventerreinen met name bedoeld zijn om bedrijvigheid te huisvesten die vanwege milieu- of verkeersaspecten niet in een woon- of centrumomgeving thuishoort. De bedrijventerreinen moeten voldoende ruimte bieden om ook de bedrijvigheid in zwaardere milieucategorieën te kunnen huisvesten.

Uitvoering

Voorgesteld wordt de uitgifte en ruimtevraag jaarlijks te monitoren en de bedrijventerreinenvisie om de 3 jaar te herijken. De eerstvolgende evaluatie is gepland in 2013. Op basis van deze evaluatie zal de programmering worden heroverwogen. Locaties (bestaand en nog te ontwikkelen) gericht op specifieke, thematische invulling (bijvoorbeeld gezondheidszorg en Luchthavengebonden bedrijvigheid) zijn niet meegnomen in het totale aanbod van Netwerkstad Twente. Kennispark en Hart van Zuid zijn niet inbegrepen omdat deze locaties bedoeld zijn voor vestiging van kantoren en kantoorachtige activiteiten

De visie Bedrijventerreinen Netwerkstad wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Besluitvorming door de raden zal in de periode december 2010- februari 2011 plaatsvinden.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!