Goedkeuring voor miljoeneninvestering in Grensregio Vlaanderen-Nederland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kliknieuws

Op woensdag 6 oktober keurde de stuurgroep Interreg IV A Vlaanderen-Nederland 5 nieuwe projecten goed.

Goedkeuring voor miljoeneninvestering in Grensregio Vlaanderen-Nederland

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 4.915.712,93 miljoen euro in de grensregio geïnvesteerd. Hiervan is een bedrag van 2.420.300,46 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Aan de westelijke kant van de grensregio ontwikkelt zich het project Grenzeloze Kanaalzone: door grensoverschrijdende samenwerking willen de partners daar het woon-, werk- en leefklimaat binnen de gehele Kanaalzone Gent-Terneuzen verbeteren, o.a. door het creëren van betere busverbindingen, betere afwikkeling van doorgaand vrachtverkeer, het creëren van aangenamere landschappen voor de omwonenden van bijvoorbeeld bedrijventerreinen enz. Een ander project in deze regio betreft het organiseren van de derde editie van ‘De Zeeuw van Vlaanderen’, een grensoverschrijdend televisie-project van de provincies Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen. Ook in de sfeer van waterbeheer hebben partners in deze regio elkaar gevonden: het project ‘Proeftuin Kaderrichtlijn Water’ schept de voorwaarden om via een gebiedsgerichte aanpak tot een goede oppervlaktewaterkwaliteit en dito grondwaterkwaliteit te komen.

Daarnaast is er nog het project Oost-West-Poort. Dat project bouwt de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen de regio West-Vlaanderen en de regio Noord-Limburg (NL) verder uit via een duurzame transportverbinding (een corridor).

Het laatste project dat werd goedgekeurd betreft een project dat de aanwezige expertise binnen verschillende instellingen binnen de grensregio op het gebied van zorg voor ouderen met kanker wil bundelen. Zodoende kan de kwaliteit van de zorg aan deze categorie patiënten sterk worden verbeterd. Dit project, ‘Ouderen en kanker’, betreft ook een onderzoek waarin oudere patiënten met kanker worden opgevolgd en hun ziektebeelden worden vergeleken. De uitkomsten daarvan moeten leiden tot nieuwe inzichten en strategieën om deze categorie patiënten optimaal te begeleiden.

De afzonderlijke projecten worden hieronder uitgebreid beschreven.

1. Grenzeloze Kanaalzone

Het samenwerkingsverband Grenzeloze Kanaalzone wil via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat verbeteren van de totale Kanaalzone Gent-Terneuzen. Alle ontwikkelingen in de kanaalzone worden op elkaar afgestemd en bij de uitvoering van verschillende activiteiten wordt veel beter samengewerkt. “Niet alleen het woon-, werk- en leefklimaat in de kanaalzone zal hierdoor verbeteren, maar ook de economische ontwikkeling zal effectiever, efficiënter en doelmatiger verlopen,” zegt Karla Peijs, Commissaris van de Koningin van de Provincie Zeeland.

In het project wordt in de eerste plaats gewerkt aan betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Vroeger kwam het dikwijls voor dat passagiers in Zelzate lang moesten wachten op een overstap of zelfs naar een andere bushalte moesten lopen. Nu wil men via éénzelfde ticket, met op elkaar afge-stemde routes en op elkaar afgestemde uurregelingen ervoor zorgen dat een reiziger gemakkelijker en vlotter zijn bestemming bereikt vanuit Nederland naar België of omgekeerd. “Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een goede bereikbaarheid van het nieuwe trainingscenter Bio Base Europe in Terneuzen dat zijn deuren opent in 2011”.

Als tweede punt wil men de afwikkeling van het doorgaand vrachtverkeer verbeteren. De routes via de hoofdwegen door de Kanaalzone worden in de komende jaren door de aanleg van de Sluiskiltunnel en aanpassingen aan de Tractaatweg, R4-Oost en R4-West verbeterd. Daarnaast kan men in de toekomst via vier strategische meetpunten snel bekijken hoeveel vrachtwagens er gebruik maken van bepaalde onge-wenste sluiproutes door Sas van Gent en Zelzate. Hierdoor kunnen chauffeurs en bedrijven worden gestimuleerd om gebruik te maken van andere en betere routes.

Het verbeteren van het landschap van de Kanaalzone is een volgende activiteit binnen dit project. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen gepland zijn, investeren de projectpartners in een aangenamer landschap voor de omwonenden. Concrete projecten voor meer groen dus, groen als buffer, maar groen ook om van te genieten.

“Over al deze projecten zullen we uitgebreid communiceren naar bewoners en bedrijven in de kanaalzone,” zegt Karla Peijs, Commissaris van de Koningin van de Provincie Zeeland “want een verbeterde busverbinding of betere routes voor vrachtwagens voorzien alleen is niet voldoende. Het is pas als we er de nodige ruchtbaarheid aan geven, dat mensen er gebruik zullen van maken”.

- Projectleider: Provincie Zeeland
- Projectpartners: Provincie Oost-Vlaanderen, projectbureau Gentse Kanaalzone, de Vlaamse overheid – agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn.
- Totaalbudget: Euro 987.000,00 met een Interregbijdrage van euro 493.500,00.
- Looptijd: 1 november 2010 t/m 31 oktober 2013

2. Regionale Televisie Scheldemond
(3e editie van de Zeeuw van Vlaanderen)

De Zeeuw van Vlaanderen 3 is het grensoverschrijdend televisieproject van vier regionale televisieomroepen uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Dankzij dit project krijgen AVS en TV-Oost uit Oost-Vlaanderen, Focus-WTV uit West-Vlaanderen en Omroep Zeeland uit Zeeland de kans om dertig unieke uitzendingen te verzorgen.

De Zeeuw van Vlaanderen 3 is een vervolg op de uitzendingen “Zeeuw van Vlaanderen 1 en 2” en deze keer wordt de nadruk gelegd op de “Nieuwe Economie”. Meer concreet wordt gekeken wat de gemeenschappelijke punten zijn in de huidige en economische ontwikkelingen van de bedrijven, orga-nisaties en overheden van de drie betrokken provincies. Daarnaast worden ook tijdens iedere aflevering een eco-mens (b.v. de verwoede fietser, de fanatieke recycleerder) als uitsmijter gepresenteerd.

De eerste uitzending wordt verwacht vanaf begin januari op Omroep Zeeland op maandagavond en op AVS, TV Oost, Focustv op zondagavond en wordt om het uur herhaald.

Meer info hierover op www.dezeeuwvanvlaanderen.tv

- Projectleider: Provincie Zeeland (NL)
- Projectpartners: Stichting Omroep Zeeland; Focus tv; AVS Oost-Vlaamse televisie; TV Oost
- Totaalbudget: Euro 310.000,00 met een Interregbijdrage van 155.000,00 euro
- Looptijd: 15 juli 2010 t/m 31 december 2011

3. “Ouderen en kanker”:
Verbeteren van de expertise en de optimalisering van de zorg van oudere kankerpatiënten

Het project “ouderen en kanker” wil niet alleen het probleem van het steeds stijgende aantal oudere men-sen met kanker aanpakken maar vooral ook het tekort aan kennis over de zorg van die patiënten verder invullen. De grensregio Vlaanderen – Nederland herbergt zorg- en onderzoekscentra met een unieke kennis en expertise op het gebied van zorg voor ouderen met kanker en wil die kennis van deze vier verschillende instellingen voortaan bundelen. Concreet streeft het project de volgende doelstellingen na:
eerst en vooral wordt een kennisnetwerk “ouderen met kanker” opgericht waar de bestaande kennis en expertise bij elkaar gebracht en uitgewisseld wordt. Via bijeenkomsten van onderzoekers en zorgverstrekkers uit de regio, persmededelingen, publicaties en een website worden de resultaten uitge-wisseld. “Dit is een win-win situatie voor zowel de patiënten, hun familie en de zorgverstrekkers uit de thuiszorg en de ziekenhuizen,” aldus projectverantwoordelijke Frank Buntinx.

Daarnaast zal een onderzoek plaatsvinden waarin een groep oudere kankerpatiënten opgevolgd en vergeleken zal worden met jongere kankerpatiënten maar ook met oudere personen zonder kanker. Door het verzamelen van deze cruciale informatie wordt er nieuwe kennis opgedaan voor nog betere analyses. “In de toekomst zou dit moeten leiden tot nieuwe inzichten en strategieën om de oudere kankerpatiënt optimaal te begeleiden,” besluit Frank Buntinx.

- Projectleider: Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde Leuven
- Projectpartners: Jessa ziekenhuis, Limburgse Kanker Stichting (LIKAS), Universiteit Hasselt, Maas-
trichts Universitair Medisch Centrum plus (MUMC+)
- Totaalbudget: Euro 912.505,95 met een Interregbijdrage van euro 456.252,97.
- Looptijd: 1 november 2010 t/m 31 oktober 2013

4. Oost-West-Poort

Het project “Oost-West-Poort” wil de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen de regio’s West-Vlaanderen en Noord-Limburg (NL) uitbouwen via een duurzame transportverbinding (corridor).

Concreet gaat het over de realisatie van logistieke draaischijven aan beide kanten van de grens op het vlak van o.a. assemblage en labeling en o.a. voorraadbeheer en douanebeheer. Daarnaast wordt de mo-gelijkheid in kaart gebracht om het vervoer van bepaalde producten zoals o.a. koel-, vers- en diepvriespro-ducten te bundelen. Verder zullen alle goederen-, financiële- en informatiestromen van beide regio’s gecoördineerd en geregistreerd worden in het nieuw nog op te richten regiecentrum.
Bovendien wil men structureel werk maken van een versterkte kennisinfrastructuur aan de hand van nieuwe opleidingsprogramma’s voor hogescholen en universiteiten. “Op de geplande workshops en seminaries is het niet alleen de bedoeling ervaringen uit te wisselen maar vooral om de verdere samen-werking te plannen. Dit levert voordelen op voor beide regio’s!” besluit projectverantwoordelijke Alexander Demon.

- Projectleider: Provincie West Vlaanderen
- Projectpartners: Havenbestuur Brugge – Zeebrugge, Coöperatieve Veiling Roeselare cvba, Katho-
lieke Hogeschool Brugge Oostende, Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen,
NV Regio Venlo, Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen Venlo, Gemeente
Venlo
- Totaalbudget: Euro 1.576.682,47, met een Interregbijdrage van euro 788.341,23 euro
- Looptijd: 1 oktober 2010 t/m 30 september 2013
-

5. Proeftuin Kaderrichtlijn Water
(Totaalaanpak in de realisatie van integraal waterbeheer)

De Europese Kaderrichtlijn Water schept een kader waarmee iedere lidstaat aan de slag is om tegen eind 2015 te komen tot een goede oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Iedere regio heeft de vrijheid om dit op eigen manier in te vullen en na te gaan hoe er aan de gestelde kwaliteitseisen van het grond- en oppervlaktewater kan worden voldaan. In de provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland maakt het project “Proeftuin Kaderrichtlijn Water” van een goede waterkwaliteit haar prioriteit en doet dit aan de hand van een vernieuwende aanpak.
Via een gebiedsgerichte aanpak gaat men de landbouwbedrijven en andere bedrijven, de bewoners en gemeenten uit de buurt aansporen om hun emissies (bv. zware metalen, gewasbeschermingsmiddelen e.d.) te verminderen om zo de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren.
Daarnaast ontstaat er een steeds groter probleem met de beschikbaarheid van kwalitatief water. In Zeeland is er per definitie weinig zoet water beschikbaar en zakt het peil van het grondwater meer en meer door het toenemende gebruik. Om het zakken van het grondwater tegen te gaan, zal men daarom alternatieve waterbronnen (bv. regenwater) aanreiken aan de verschillende afnemers.

“We hopen met deze aanpak snel en efficiënt een kwalitatieve verbetering van het oppervlakte- en grondwater te kunnen bereiken, zodat aan de eisen van de Kader Richtlijn Water wordt voldaan. Uiteraard is het de bedoeling dat we onze ervaringen uitwisselen en daarmee andere geïnteres-seerde regio’s een handje kunnen helpen!” zegt de projectverantwoordelijke Dominique Huits (PIVAL).

- Projectleider: Proefcentrum voor Innovatie, Verbreding en Adviesverlening voor Landbouw en
Veehouderij vzw (PIVAL)
- Projectpartners: West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten (WPIG), Provinciaal Proefcen-
trum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO), Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, DLV Plant bv
- Totaalbudget: Euro 1.129.524,51, met een Interregbijdrage van euro 527.206,26
- Looptijd: 1 november 2010 t/m 31 oktober 2013

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!