Groen licht voor vervolg planproces Eerbeek

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Brummen

Samen met de provincie Gelderland en de papierindustrie heeft de gemeente Brummen de afgelopen maanden hard gewerkt aan het formuleren van uitgangspunten voor geur en geluid om een bestemmingsplan voor Eerbeek te kunnen maken.

Groen licht voor vervolg planproces Eerbeek

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft in opdracht van en in samenspraak met de gemeente, de provincie en de papierindustrie onderzoek gedaan. Op basis daarvan heeft de Omgevingsdienst enkele onvolkomenheden opgelost en de geur- en geluidcontouren van de industrie herberekend.

Haalbaar

Het onderzoek was noodzakelijk omdat de haalbaarheid van het Centrumplan Eerbeek en van het bestemmingsplan Eerbeek-Zuid ter discussie stond. Dit heeft te maken met de ligging van woningen dichtbij de industrie en de complexe milieuregelgeving.

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft nu de correcte uitgangssituatie voor geur en geluid in kaart gebracht. Er is onder meer actualisatie-onderzoek uitgevoerd voor het geluidgezoneerd industrieterrein, de geursituatie is beoordeeld en er is overeenstemming over de maatgevende geluid- en geurcontouren. Deze contouren zijn nu het uitgangspunt bij het maken van het bestemmingsplan.

Mogelijk

De gemeente Brummen wil nieuwe ontwikkelingen in Eerbeek graag snel mogelijk maken. De verwevenheid van woningen en industrie in het dorp vraagt echter veel onderzoek en overleg om de juiste afwegingen te kunnen maken. Tijdens de onderzoeken is steeds gekeken of er plannen waren die, vooruitlopend op de algehele conclusies voor Eerbeek, al door konden gaan. De bouw van de scholencluster aan de Sweelinckstraat en de plannen van DS Smith Packaging zijn voorbeelden van plannen waar medewerking aan verleend kan worden. Het blijkt echter niet mogelijk om aan alle plannen medewerking te verlenen. Diverse bouwplannen - onder andere rond het Centrumplan Eerbeek - zijn in de wacht gezet, omdat nog niet duidelijk is wat de exacte consequenties van deze plannen zijn voor andere ontwikkelingen.

In 2015 zoeken de gemeente, de provincie en de gehele industrie samen met alle betrokkenen uit Eerbeek verder naar oplossingen en ontwikkelmogelijkheden voor het papierdorp. Een van de concrete stappen die gezet gaat worden, is het volgen van een zogenoemde PlanMER-procedure. Zo’n milieueffectrapportage is nodig om een goed en toekomstbestendig nieuw bestemmingsplan voor Eerbeek te maken. Uiteraard worden bij deze procedure alle relevante partijen en inwoners betrokken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!