Harde afspraken over bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De 20 gemeenten en de twee Waterschappen in de regio Noordoost-Brabant hebben afspraken gemaakt met de provincie over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in hun regio.

Harde afspraken over bedrijventerreinen

Er lagen moeilijke keuzes voor, maar de regio is erin geslaagd om samen met de provincie tot een realistische planning te komen, die recht doet aan de ambities op het gebied van Food, Health en Farma (FHF). De inzet is daarbij vooral ook om kwaliteitsverbetering en herstructurering van bestaande terreinen voorop te stellen.

Provinciale prognoses van de ruimtelijke behoefte geven aan dat - als alle plannen in uitvoering worden gebracht – er een overschot aan bedrijventerrein ontstaat in Noordoost. Provincie en regio onderkennen dat de ruimtevraag is veranderd en dat een adequate reactie daaropnodig is. Voor de periode tot en met 2021 bedraagt  de berekende behoefte nu circa 340 ha nieuw uitgeefbaar terrein. Dit terwijl in2008 nog een vraag van 455 ha was geraamd.

Omdat het totale aanbod in bestaande en nieuwe plannen zo’n 600 ha bedraagt, zijn er keuzes gemaakt, een lastig en moeizaam proces omdat er grote belangen mee zijn gemoeid. Door constructieve samenwerking zijn echter toch afspraken gemaakt – een groot succes voor de nog jonge regionale samenwerking. Een groot deel van de nieuwe terreinen wordt langzamer en later ontwikkeld dan oorspronkelijk gepland. Aanvullende uitbreidingslocaties hoeven voorlopig niet meer gezocht te worden; zoals het er nu uitziet zijn er voldoende locaties in beeld in elk deel van de regio Noordoost-Brabant.

Herstructurering

In Noordoost-Brabant hebben de gemeenten samen met het bedrijfsleven en andere overheden de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het opwaarderen en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Dit blijft speerpunt van beleid, hoewel er geen extra middelen voor beschikbaar komen. Door bestaande terreinen bij de tijd te houden, willen de gemeenten het gevestigde bedrijfsleven stimuleren om problemen op het gebied van bedrijfshuisvesting - waar mogelijk - op te lossen op de huidige locatie. Samenwerking tussen gemeente en ondernemers moet daarnaast kostbare herstructureringen in de toekomst voorkomen.

Ontwikkelen bedrijventerreinen tot 2022

Provincie en regio hebben afspraken gemaakt over het tempo van ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het aanbod in de regio is kwalitatief en kwantitatief in beeld gebracht en er is bepaald of, wanneer en waar nieuwe terreinen nodig zijn en in welk segment. Afgesproken is dat bestaande terreinen eerst grotendeels uitgegeven moeten zijn voordat de uitgifte van nieuwe terreinen, die mikken op hetzelfde segment bedrijvigheid, kan starten.

Voor de regionale bedrijventerreinen geldt het volgende: naar verwachting is het terrein Heesch West vanaf 2016 nodig om te voorzien in de behoefte van met name grootschalige bedrijven in het gebied Oss/’s-Hertogenbosch. De eerste fase van de Kempkens bij Veghel kan in 2014 van start, zodra er meer duidelijkheid is over het profiel van het ‘Foodpark Veghel’ dat daar geprojecteerd is. In het Land van Cuijk kunnen de terreinen Sterckwijck bij Boxmeer en Laarakker bij Haps de komende periode ruimschoots voorzien in de behoefte.

Via monitoring wordt nauwkeurig een vinger aan de pols gehouden en als daar aanleiding toe is, wordt de tijdsplanning en fasering bijgesteld.

Profilering sectoren

De regio Noordoost focust, met steun van de provincie, in haar profilering op Food, Health en Farma (FHF). De regio heeft hierin een positie en een ambitie: naar verwachting kunnen ca. 14.000 extra werknemers naar de regio worden getrokken om in de FHF-sectoren te werken. Daarnaast zijn er ook enkele terreinen voor specifieke sectoren, zoals Metal Valley in Drunen.

Nimby-bedrijven

In eerste instantie zoeken de gemeenten binnen hun eigen grenzen naar oplossingen voor knelpunten met bedrijven, die hinder en milieuoverlast veroorzaken. Lukt dat niet, dan bieden de volgende terreinen in de regio de benodigde ruimte: Vorstengrafdonk, Heesch-west, De Brand II, De Rietvelden, Goorkens, Hoogveld, Doornhoek, De Kempkens en Laarakker.

Andere regio’s

In de regio Midden-Brabant zijn in december 2011 soortgelijke afspraken gemaakt en in de loop van dit jaar worden ook afspraken in de regio’s West-Brabant en Zuidoost-Brabant gemaakt.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!