Havenvisie Moerdijk

‘Leefbaarheid mag niet op de schouders van ondernemers worden afgewenteld’

Havenvisie Moerdijk

Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk moet in 2030 dé duurzame hotspot voor logistiek en de procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta vormen. BZW staat achter die ambitie, maar plaatst tegelijkertijd kanttekeningen bij de havenvisie waarmee de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het havenschap Moerdijk hebben ingestemd. Kiezen voor maximale economische ontwikkeling, betekent kiezen voor het optimaal faciliteren van ondernemingen in hun ontwikkeling. Maatregelen om milieuhinder en overlast voor de omgeving te beperken mogen hen niet remmen in hun groei. Zo maak je de vastgelegde ambities immers niet waar.  

Profit

Op de in september 2013 gepresenteerde concept havenstrategie zijn ruim dertig schriftelijke reacties binnengekomen, onder andere van individuele omwonenden, dorpsraden, belangenorganisaties, economisch belanghebbenden en het Rijk. De BZW deed dit in de vorm van een omvattend en scherp advies aan de provincie Noord-Brabant. Dit alles heeft geleid tot belangrijke aanpassingen in de havenstrategie. Opvallend daarbij is de aandacht voor de balans tussen profit, planet en people. Zo is op het gebied van planet een versterking gekomen in de thema’s rondom duurzaam ruimtegebruik, de veiligheid van verkeersstromen, het verminderen van de uitstoot milieuhinderlijke stoffen, energieneutraliteit en waterkwaliteit. Daarnaast is er een regeling vastgesteld voor het dorp Moerdijk, dat met de realisatie van Logistiek Park Moerdijk volledig ingesloten wordt door zware bedrijfsactiviteiten. Er is een uitgebreid pakket aan maatregelen vastgesteld die de leefbaarheid van de kern moeten garanderen.  

Onbalans

De BZW maakt zich zorgen over het verzwaren van de thema’s planet en people in de havenstrategie Moerdijk die nu ter inspraak ligt. Inspanningen om het belang van de kwaliteit van het milieu en de leefbaarheid van de omgeving te borgen, mogen niet op de schouders van ondernemers worden afgewenteld. Dit staat immers in de weg van het realiseren van de ambitieuze economische ontwikkelingsdoelstellingen van het haven- en industrieterrein; de welvaart en werkgelegenheid zijn er niet mee gediend. Het zoeken van een evenwicht tussen uiteenlopende belangen is goed, maar veel bedrijven ervaren nu al een onbalans. De regeldruk is enorm en uitbreiden - met name in het oostelijk deel nabij Moerdijk - is moeizaam, zo niet onmogelijk. De BZW kijkt dan ook met een kritisch oog naar de verdere invulling van het faciliteren van het bedrijfsleven in het waarmaken van de groei die noodzakelijk is om van Moerdijk een internationale logistieke en industriële hotspot te maken. Het bestrijden van onnodige en contraproductieve regelgeving is daarbij van groot belang, net zoals het snel realiseren van een nieuwe, slagvaardige en bedrijfsmatige governance structuur.  

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!