Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. De verwachting is dat Provinciale Staten in februari 2015 hierover definitief besluiten.

Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld

Bij een positief besluit van Provinciale Staten kan het Havenschap Moerdijk de ontwikkeling van het LPM ter hand nemen.

Economie West-Brabant

Het LPM wordt met 140 hectare een van de grootste logistieke parken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage. Yves de Boer, gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling: “Vanwege de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk, zal dit logistiek park een zeer sterke bijdrage leveren aan de economische kracht van de regio West-Brabant en de provincie als geheel.” Bij de beantwoording van vragen van de PvdA Tweede Kamerfractie haalde minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ook het belang van het LPM aan: “… de regio West-Brabant is door de aanwezigheid van de haven van Moerdijk een logistieke hotspot van Nederland. In dit geheel is de ontwikkeling van het LPM van landelijke betekenis.” Het Logistiek Park Moerdijk is gelegen aan de A16 en A17 bij het knooppunt Klaverpolder.

Groei

Binnen de eerder dit jaar vastgestelde Havenstrategie Moerdijk 2020 zal het LPM een belangrijke rol spelen bij de groei in het afhandelen van containers van de havens van Rotterdam en Antwerpen. De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk om de komende decennia verder te groeien. Deze groei is nodig voor de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie.

Prognose bedrijventerreinen

Onderzoek laat zien dat er voor grootschalige logistieke bedrijven beduidend meer vraag is dan het huidige aanbod. Het onderzoek naar nut en noodzaak van het LPM becijfert dat er voor grootschalige logistieke bedrijven nog ongeveer 50 hectare beschikbaar is in Midden- en West-Brabant, terwijl de ruimtevraag tot en met 2024 155 tot 185 hectare zal zijn. De onlangs gepubliceerde prognose voor bedrijventerreinen in heel Brabant laat zien, dat vooral in West-Brabant een grotere ruimtebehoefte is dan de nu uitgeefbare bedrijventerreinen. Vooral de sectoren logistiek en groothandel hebben veel ruimtebehoefte.

MER-advies

De MER-commissie oordeelt dat het Milieueffectrapport voor het LPM onvolledig is en adviseert dat alsnog te herstellen. De provincie is voornemens om, zoals de MER-commissie adviseert, vóór het besluit van Provinciale Staten over het inpassingsplan de mitigerende afspraken met terreinbeheerders vast te leggen.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!