Inspraak ontwerp Gelders Milieuplan 4

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Het ontwerp Gelders Milieuplan 4 is gebaseerd op de Wet milieubeheer en beschrijft de hoofdlijnen van het Gelderse milieubeleid. Het bevat het provinciale beleid voor het verder verbeteren van de milieukwaliteit in Gelderland in de periode september 2010 tot en met december 2012.

Inspraak ontwerp Gelders Milieuplan 4

Gelders Milieuplan 4 houdt rekening met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals veranderingen in de wet- en regelgeving, het klimaatakkoord en de uitvoeringsprogramma’s die de provincie heeft gemaakt voor onder meer lucht, externe veiligheid en bodem. Ontwerp-Gelders Milieuplan 4 biedt een beeld van het Gelderse milieubeleid. Het milieubeleid is uitgewerkt in zeven milieuthema’s: lucht, geluid, bodem, externe veiligheid, natuur en biodiversiteit, klimaat en verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. Het plan bevat beleidsinhoudelijk geen nieuwe thema’s ten opzichte van het Gelders Milieuplan 3.

Prestaties
Gelders Milieuplan 4 krijgt scherpere doelstellingen, waarvan beter kan worden geëvalueerd of ze zijn bereikt. Dat is nodig, bleek uit onder andere de evaluatie van Gelders Milieuplan 3 In de Rapportage Doelbereik 2009 staat in hoeverre de doelen van Gelders Milieuplan 3 zijn bereikt. De Beleidsevaluatie Gelders Milieuplan 3 gaat in op de prestaties van de provincie en de effectiviteit van de instrumenten die de provincie heeft ingezet. De documenten staan onder Gld.documenten en Gld.kaarten en cijfers.

Kosten
De kosten voor de uitvoering van Gelders Milieuplan 4 zijn geraamd op 80 miljoen, waarvan 41,5 miljoen rijksgeld, 30 miljoen provinciaal geld en bijna zeven miljoen afkomstig van NUON en gemeenten.

Inspraak
Het ontwerp ligt van 26 februari tot en met 9 april 2010 ter inzage in:

Informatiecentrum van het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Het informatiecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur.
alle Gelderse gemeentehuizen.
Procedure zienswijze
Tijdens de bovengenoemde periode kunt u uw zienswijze over het ontwerp Gelders Milieuplan 4 naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!