Investering voor jeugdzorg, Havenkwartier, spoorzone en stadsassen Deventer

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer realiseren samen grote projecten in Deventer.

Investering voor jeugdzorg, Havenkwartier, spoorzone en stadsassen Deventer

De inzet van de opbrengst van de Essent-aandelen van provincie en gemeente is daarbij cruciaal. Gedeputeerde Staten en B&W bespreken de strategie tweemaal per jaar, zo ook 16 november 2010. De bezuinigingen werpen hun schaduw vooruit. Toch was het mogelijk ook nieuwe afspraken te maken over financiële steun van de provincie aan het Havenkwartier en jeugdzorg en over samenwerking bij de spoorzone en stadsassen.

Havenkwartier
Gedeputeerde Abbenhues deelde mee, dat de provincie diezelfde ochtend had besloten tot een bijdrage van € 1,4 miljoen aan het herinrichten van het Havenplein en de aankoop van de silo's in het Havenkwartier.

Jeugdzorg      
Voor jeugdzorg heeft de provincie € 250.000,-- toegezegd; voor jongeren en arbeidsmarktparticipatie, zwerfjongeren en opvang en optimalisatie van het jeugdbeleid. Volgens het regeerakkoord gaan jeugdzorgtaken over van de provincie naar gemeenten. Om die overgang goed te laten verlopen blijven provincie en gemeente tijdens de overgangsperiode goed samenwerken.

Spoorzone
De provincie had al geld toegezegd voor de eerste fase van de stationsomgeving. Nu is afgesproken dat gemeente en provincie ook intensief zullen samenwerken bij de ontwikkeling van de spoorzone aan de oostzijde van het station met onder andere de stadscampus van Hogeschool Saxion.

Stadsassen
Ook bij de ontwikkeling van de zogenaamde 'stadsassen' gaan gemeente en provincie nauw samenwerken. Dit gaat om de verbinding vanaf de A1 met de stad: Deventerweg-Zutphenseweg-Mr. De Boerlaan-Handelskade en het Hanzewegtracé. Hierlangs vinden veel ruimtelijke vernieuwingen plaats, zoals de herontwikkeling van het Havenkwartier. Daarvoor moet de verkeersafwikkeling voor auto, openbaar vervoer en fiets verbeteren. Ook de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van deze entrees van de stad vragen versterking. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is betrokken bij de ontwikkeling van de stationsomgeving en de stadsassen.

Lopende afspraken
De andere lopende projecten waar de provincie in investeert (in totaal 18) liggen op schema. Het gaat o.a. om de verdubbeling van de Siemelinksweg, Voorstad-Oost, de verbetering van het sluiscomplex en de Hanzebrug, de parken in de herstructureringswijken en het cultureel erfgoed in de binnenstad.

Programma 'Investeren in Overijssel'
Deze projecten maken deel uit van het investeringsprogramma 'Investeren in Overijssel'. Hiermee investeert de provincie extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het programma voorziet in een breed scala aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, landelijk gebied, water, milieu en culturele en sociale infrastructuur. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de rode draden bij de keuze van de projecten. Tot en met 2011 gaat het om een bedrag van ruim 300 miljoen euro voor 47 projecten en programma's. Deze investering komt bovenop de reguliere begroting uit het Coalitieakkoord &Overijssel! 2007-2011. De extra investeringen zijn mogelijk gemaakt door de verkoop van de Essent-aandelen door de provincie

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!