Kwaliteit woningbouw in Overijssel belangrijker dan aantallen

Kwaliteit wordt een belangrijk criterium bij de woningbouw. Dit is tussen de provinice en gemeenten besloten. Het gaat niet langer over aantallen, maar om een effectieve match tussen vraag en aanbod

Kwaliteit woningbouw in Overijssel belangrijker dan aantallen

Dat is de conclusie van gedeputeerde Ineke Bakker (Wonen, milieu en Financieel toezicht), na een ronde langs de Overijsselse gemeenten. De provincie heeft met alle 25 Overijsselse gemeenten nieuwe afspraken ondertekend voor 2013-2015.

Investeringen

Provincie en gemeenten investeren fors in herstructurering (renovatie in steden en dorpen), kwaliteit en duurzaamheid. Gedeputeerde Ineke Bakker: "De crisis heeft een domino-effect op de woningmarkt en de financiele situatie van gemeenten, corporaties en marktpartijen. Dat vraagt om flexibiliteit in beleid en om regionale samenwerking, dus samen inspelen op de vraag van de regio".


"De woningmarkt is per definitie bovenlokaal en trekt zich niets aan van gemeentegrenzen. Dat geldt ook voor economische ontwikkeling, het onderwijs, de voorzieningen, zorg en welzijn enz. Daarom heb ik de gemeenten gevraagd om in de toekomst samen een aanbod te formuleren op de veranderende vraag. Daarbij realiseer ik me dat geen regio hetzelfde is", aldus Ineke Bakker.

Visie

De provincie brengt samen met de verschillende regio's demografische ontwikkelingen in kaart en kansen voor samen wonen, werken, ontwikkelen en recreëren met kwaliteit. De provincie investeert in kennisoverdracht en stelt naast expertise, subsidies en leningen beschikbaar. De inwoners hebben hierin een belangrijke stem. Gemeenten zetten in hun nieuwe Woonvisies in op kwaliteit en duurzaamheid. Woningen moeten betaalbaar, comfortabel en gezond zijn. Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen, met een aanvullend zorgaanbod. De nieuwe woonafspraken met de provincie voorzien daarin.

Afspraken

De provincie heeft met de Overijsselse gemeenten afspraken gemaakt voor de periode tot 1 januari 2015 over:

  • Woningbouwprogramma: zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik; afstemming vraag en aanbod.
  • Binnenstedelijke vernieuwing: dit betreft afspraken over o.a. herstructurering, bodemsanering en   geluid binnen de stads-en dorpsgrenzen.
  • Wonen, zorg en welzijn: opstellen visie op "wonen zorg welzijn", inclusief uitvoeringsprogramma.
  • Realisatie van woonservicegebieden (combinatie van wonen en zorg) en huisvesting bijzondere doelgroepen.
  • Duurzaamheid en energie: energiebesparing bij de sociale sector, stimuleringsregeling particuliere sector (d.m.v. lening of subsidie), loket voor begeleiding particulieren, pilotprojecten.

De provincie investeert 60 miljoen euro in 5 jaar en daarnaast is er via de "green deal" een nieuwe energiesubsidie beschikbaar voor gemeenten, corporaties en particulieren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!