Milieunetwerk Twente

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

In het Milieunetwerk Twente, een netwerk dat ondersteund wordt door VNO-NCW Twente en de Kamer van Koophandel, zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die affiniteit hebben met milieuvraagstukken.

Milieunetwerk Twente

Met de Provincie Overijssel is, via de Milieucommissie Bedrijfsleven Overijssel, een samenwerkingsconvenant gesloten om gezamenlijk projecten op te zetten, om informatie en ervaringen uit te wisselen en voorlichting te geven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieu. Op Provinciaal niveau wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld met thema's zoals bedrijventerreinen, handhaving, geluidshinder, duurzaam ondernemen en ruimte om te ondernemen. Ook in de Milieucommissie Bedrijfsleven Overijssel werken Kamer van Koophandel en VNO-NCW Midden samen.

Activiteiten
Het Milieunetwerk Twente is inmiddels al op verschillende terreinen actief geweest.
• In 2009 is samen met de gemeente Enschede, een goed bezochte bijeenkomst "handhaving nieuwe stijl" georganiseerd. Tijdens deze de bijeenkomst is meer begrip ontstaan tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van handhaving en is er een basis gelegd voor verbeterslagen voor de toekomst. Ook in de Gemeente Almelo is een vergelijkbare bijeenkomst gehouden.
• In een aantal Gemeenten zijn energiebesparingsprojecten voor bedrijven opgezet. Doel is om energiekosten te besparen en CO2 uitstoot te verminderen.
• Gewerkt wordt aan een adviesprotocol voor het inperken van nadelige gevolgen tijdens en na asbestbranden op bedrijventerreinen.
• Voor 2010 wordt ingezet op de organisatie van WABO- en extra handhavingsbijeenkomsten.
• Daarnaast worden in 2010 de energiebesparingsprojecten verder uitgewerkt en meer onder de aandacht van ondernemersverenigingen gebracht.

WABO
De overheid is op dit moment bezig de invoering van de WABO (één vergunning voor bouwen, wonen,
natuur, ruimte en milieu) en de omgevingsdiensten (gezamenlijke instantie van provincie en gemeenten voor vergunningverlening en toezicht) voor te bereiden. Per gemeente kan de invulling en de samenwerking van de omgevingsdiensten naast de basistaken verschillend zijn. Voor het bedrijfsleven kan dit behoorlijke gevolgen hebben en daarom is het te adviseren om met de eigen gemeente contact te leggen over de ontwikkelingen op het gebied van de WABO en omgevingsdiensten in uw gemeente.
Het Milieunetwerk Twente en de Milieucommissie Bedrijfsleven Overijssel zijn ook met de overheid in overleg over de invulling van de WABO en omgevingsdiensten in Overijssel. Daarnaast wordt op landelijk niveau ook door de belangenorganisaties VNO-NCW en MKB voor een goede invulling van de WABO en omgevingsdiensten gelobbyd.

Oproep
Spelen er in uw bedrijf zaken op het vlak van milieugebied en regelgeving die als knelpunt worden ervaren? Dan kunt u dat via VNO-NCW Twente, via het Milieunetwerk kenbaar maken.

Contactpersoon: Rob Oostermeijer, regiomanager VNO-NCW Twente, 055 – 5222 606

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!