MIRT Verkenning A1/A30 van start

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Regio Foodvalley

Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga heeft onlangs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin afspraken staan omtrent het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dat meldt Regio Foodvalley.

MIRT Verkenning A1/A30 van start

Een van deze afspraken luidt dat de minister samen met de regionale partijen in 2019 een MIRT Verkenning wil starten naar de aanpak van de aansluiting A1/A30. Regio Foodvalley reageert verheugd op dit besluit.

Regio Foodvalley moet optimaal bereikbaar zijn

”We hebben de afgelopen jaren ‘Den Haag’ ervan overtuigd dat de aansluiting A1/A30 moet worden aangepakt. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met de regionale partijen waaronder provincie Gelderland, VNO-NCW, Transport & Logistiek Nederland, evofenedex, het bedrijfsleven in de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley. Na het MIRT Onderzoek volgt nu de MIRT Verkenning. Wij kunnen ons, samen met het ministerie en Rijkswaterstaat, richten op hoe de beide snelwegen zó op elkaar kunnen aansluiten dat de files, die dagelijks ontstaan, tot het verleden behoren en Barneveld en Regio Foodvalley optimaal bereikbaar zijn”, aldus wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld.

“De MIRT verkenning is een belangrijke stap richting een betere bereikbaarheid van Regio Foodvalley,” vult regionaal portefeuillehouder Mobiliteit, Engbert Stroobosscher aan. “De aanpak van het knooppunt is al jaren een aandachtspunt en we zijn blij dat de inspanningen van gemeente Barneveld namens de hele Regio Foodvalley dit resultaat hebben bereikt.”

MIRT Onderzoek

Op 8 december 2016 werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen. Daarin werd de minister verzocht om in te stemmen met de start van een MIRT Onderzoek naar de A1/A30, geïnitieerd en uitgevoerd door de regio. Een MIRT Onderzoek wordt voornamelijk ingezet om de gebiedsgerichte of thematische opgave(n), scope en stakeholders in kaart te brengen.

In 2017 gaf de gemeente Barneveld namens Regio Foodvalley het adviesbureau Arcadis Nederland B.V opdracht om het MIRT Onderzoek uit te voeren. Provincie Gelderland en Regio Foodvalley hebben het MIRT Onderzoek samen gefinancierd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat participeerden op ambtelijk niveau in het onderzoek, dat afgelopen zomer werd afgerond.

Belangrijke bijdrage aan economisch vestigingsklimaat

Onder andere door het consulteren van regiogemeenten, OV-partijen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en belangenorganisaties concludeerde Arcadis dat er niet alleen nu maar ook in de toekomst een urgente bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsopgave ligt. Het oplossen van het knelpunt A1/A30 draagt bij aan de verkeersveiligheid en het economisch vestigingsklimaat in Regio Foodvalley.

MIRT Startbeslissing en MIRT Verkenning

De minister ziet in het uitgevoerde MIRT Onderzoek voldoende aanleiding om meer gelden beschikbaar te stellen voor het oplossen van het knelpunt, een MIRT Startbeslissing voor te bereiden en een MIRT Verkenning te starten waarbij breed gekeken wordt naar mogelijke oplossingen. De MIRT Verkenning wordt getrokken door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uitgevoerd in nauw overleg met provincie Gelderland en Regio Foodvalley die beiden ook een bijdrage voor het oplossen van het knelpunt hebben gereserveerd. De uitvoering van de MIRT Verkenning zal waarschijnlijk plaatsvinden tussen medio 2019 en medio 2020. Op 29 november a.s. spreekt de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, tijdens het notaoverleg MIRT, met de minister over de afspraken die zij met de regio’s heeft gemaakt.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

The Santa's Club WELCOME TO SANTA'S CLUB

Met je collega’s, vrienden of zakenrelaties je eigen kerstpakket shoppen?